Fastighetsboxar

Fastighetsbox är en anordning för utdelning av post till samtliga postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus.


2008-11-21

Angående regeringens uppdrag till PTS att upphäva viss del av myndighetens allmänna råd om utdelning av post

Bakgrund

Regeringen har i beslut av den 2 oktober 2008 uppdragit åt PTS att upphäva myndighetens allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst i den del som detta anger att postoperatören bör förmå fastighetsägarna att installera fastighetsboxar och om så inte sker ha rätt att hänvisa postmottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe. Uppdraget ska genomföras snarast.

Som skäl för beslutet har regeringen angett att den anser de allmänna råden, i den del som avser möjligheten för postoperatören att efter den 1 januari 2011 kunna hänvisa de boende i ett flerfamiljshus där fastighetsboxar inte har installerats till ett utlämningsställe för att få tillgång till sin post, inte är förenligt med vad som följer av postlagen och postförordningen om hur den samhällsomfattande tjänsten ska tillhandahållas.

Vidare anger regeringen att PTS har uttalat att myndigheten utifrån dess ansvarsområde velat påskynda övergången till utdelning i fastighetsboxar i flerfamiljshus för att gynna effektiviteten på postmarknaden och möjliggöra lägre kostnader i utdelningsledet. En bidragande faktor till det sistnämnda har enligt PTS varit att brevbärarnas arbetsmiljö förbättras. Genom att verka för detta syfte anser regeringen att PTS i viss mån gått utöver vad som innefattas i dess tillsynsuppgift, nämligen att ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen.

PTS åtgärder

PTS har nu ändrat de allmänna råden i enlighet med regeringens anvisningar. Ändringen trädde i kraft den 14 november 2008. Då upphävdes de allmänna råden från 2005 i samband med att nya allmänna råd som är i överensstämmelse med regeringens beslut träder ikraft. Den konkreta skillnaden är att följande två meningar under rubriken Utdelning i tätort i de allmänna råden från 2005 inte finns med i de nya.

"Postoperatören bör ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att senast den 1 januari 2011 övergå till fastighetsboxar. I flerfamiljshus där det efter denna tidpunkt inte införts fastighetsbox kan postoperatören välja att inte längre dela ut försändelser i postinlägg i dörrar utan hänvisa de boende till att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar."

I övrigt är innehållet i de nya allmänna råden detsamma som i de tidigare.

Framtiden

Regeringens uppdrag till PTS påverkar inte omständigheten att PTS även fortsättningsvis kommer att verka för installationer av fastighetsboxar i flerfamiljshus. Myndigheten kommer att stödja initiativ som kan leda till att fastighetsboxar installeras i flerfamiljsfastigheter där så är möjligt. Detta är ett arbete som pågår sedan flera år och som inte behöver avbrytas med anledning av regeringens uppdrag till PTS.


Länkar