Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige genom information, utbildning och samverkan.

Här kan du läsa om vad vi gör inom bredbandsutbyggnad och ta del av aktuella händelser och information.

Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer som alla har en viktig roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband, främst i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår. Kommuner och andra offentliga organisationer är viktiga för utbyggnaden av bredband. Vi har samlat nyttig information till dessa organisationer här.

PTS hanterar inte stödmedel för bredbandsutbyggnad.

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. För information om stödmedel inom Landsbygdsprogrammet kan du vända dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät. Tillväxtverket har information om stöd till bredband inom Regionalfonden.

Vill du veta hur andra gått tillväga för att skaffa snabbt bredband? Här presenteras några exempel!

Aktuellt

2016-09-30
Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
Bredbandsforum har gjort en lägesuppdatering gällande företagsklimat och tillgång till bredband i kommuner.
Ta del av lägesuppdateringen här.

2016-09-27
Funderar du på att starta ett byalag/är ett nystartat byalag eller helt enkelt undrar hur existerande byalag resonerat kring frågor som uppkommit under arbetets gång med bredbandsutbyggnad?
Konkurrensverket har i rapporten ”Bredbandsutbyggnad i landsbygd – Byalag och konkurrens” kartlagt hur byalag som fått stöd (inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013) arbetat och vilka överväganden som gjorts i en viss valsituation. Läs hela rapporten här.

2016-09-29
Funderar du på att starta ett byalag/är ett nystartat byalag eller helt enkelt undrar hur existerande byalag resonerat kring frågor som uppkommit under arbetets gång med bredbandsutbyggnad?
Konkurrensverket har i rapporten ”Bredbandsutbyggnad i landsbygd – Byalag och konkurrens” kartlagt hur byalag som fått stöd (inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013) arbetat och vilka överväganden som gjorts i en viss valsituation.
Läs hela rapporten här.

2016-09-07
PTS deltog vid SKL:s uppstartsmöte för ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunala bredbandssamordnare. PTS informerade om myndighetens roll, tillgången till bredband i Sverige och hur PTS statistik kan bidra till kommunernas nulägesbeskrivningar och behovsanalyser. Vid dagen hölls även föredrag om bl.a. SKL:s respektive SSNF:s roller, ägarstyrning av stadsnät och hur de regionala bredbandskoordinatorerna kan bistå kommunerna. Videoupptagningar av föredragen gjordes. Du kan se dem här:

2016-07-07
Fiber åt alla i Blekinge och Skåne (FABS) har anordnat aktörsträffar på temat att bygga bredband utan finansiellt stöd. I samband med uppstartsmötet den 20 juni la länsstyrelsen i Blekinge upp denna nyhet.

2016-06-17
PTS har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter. Den bedömningen kvarstår konstaterar PTS i ett yttrande till Statens jordbruksverk, som använder detta som underlag i sin hantering av bredbandsstöd för landsbygden.

Läs PTS yttrande

2015-09-13
Fiberutbyggnad, stöd och tjänster var i fokus på den regionala bredbandskonferens som anordnades i Göteborg i helgen, arrangerad av Västra Götaland Regionen i samarbete med Bredbandsforum och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Cirka 300 representanter för lokala fiberföreningar deltog. Från PTS sida höll Ann-Sofie Fahlgren redogörelser om reglerna för bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet och anmälningsplikten. Förutom detta fick åhörarna information om regeringens bredbandspolitik, Bredbandsforums byanätsforum, upphandling, dokumentation, GIS, besiktning, förvaltningsfas, moms och skatter m.m

Konferensen filmades och samtliga presentationer finns att hitta här.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se