Integritetsforum

Integritetsforum är ett tillfälle för PTS och marknadens aktörer att träffas för diskussion om frågor som rör integritet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls ett par gånger per år, och varje möte tar upp ett aktuellt ämne inom området. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida.

Frågor om Integritetsforum besvaras av Camilla Östlund, mailto:camilla.ostlund@pts.se 


Ingegritetsforum 9 november 2017

Integritetsforum 27 april 2017

Integritetsforum 17 november 2016

Integritetsforum 14 april 2016

Integritetsforum 12 november 2015

Integritetsforum 23 april 2015

Integritetsforum 12 november 2014

Integritetsforum 21 maj 2014

På agendan stod bland annat information om resultat från PTS årliga tillsyn avseende incidentrapportering och en pågående tillsyn gällande hur operatörerna inhämtar samtycke. Vidare diskuterades olika aspekter på problematiken kring ”Big Data” och användningen av trafikuppgifter och annan information för kommersiella ändamål. Dessutom avhandlades PTS kommande föreskrifter om integritetsskydd som träder i kraft den 1 september 2014.

Integritetsforum 13 november 2013

På agendan stod bl.a. information från PTS om status i pågående tillsynsärenden och status i föreskriftsarbetet. Diskussion kring problematik vid underrättelse till abonnenter/användare om integritetsincidenter. Information gavs också om PTS kommande arbete med integritetsfrågor 2014.

Integritetsforum 17 april 2013

Säkerhet i smarta telefoner var en av huvudpunkterna på mötet. Dessutom informerade PTS bl.a. om slutsatser från den årliga tillsynen om incidenter och inrapportering, arbetet med nya föreskrifter om åtgärder för behandlade uppgifter och kommande tillsynsarbete under hösten 2013.

Integritetsforum 7 november 2012

Skatteverket var inbjudna för att informera om hantering av personer med skyddade uppgifter.
PTS informerade om erfarenheter från det första halvåret med lagen om trafikdatalagring och föreskrifterna om integritetsincidenter, lanseringen av e-tjänsten för incidentrapportering och PTS planerade arbete inom integritetsområdet under 2013.

Integritetsforum 28 mars 2012

Denna gång redogjordes för arbetet med att skydda mänskliga rättigheter och integritet på internet, internetleverantörers roll i bekämpandet av botnet, förslag till ny personuppgiftsreglering och inbyggd integritet. PTS informerade om arbetet med regler om trafikdatalagring, föreskrifter om incidentrapportering samt höll en kort redovisning av konsumentundersökningen om internetsäkerhet.

Presentationer:

Integritetsforum 30 november 2011

Diskussioner fördes om ny form för Integritetsforum. PTS informerade om myndighetens arbete med integritetsfrågor, bl.a. rapportering av integritetsincidenter och arbetet med trafikdatalagring.

Presentationer:

Integritetsforum 5 oktober 2010

Huvudämnet för Integritetsforum var denna gång operatörers utlämning av uppgifter till Polis och andra myndigheter. PTS redogjorde för den föreliggande lagstiftningen, olika problemområden och den praxis som finns. Skatteverket och Säkerhetspolisen deltog och redogjorde för respektive myndighets behov av uppgifter och rutiner för begäran av sådana från operatörer.

Presentationer:

PTS beslut:


Domar kring skattelagstiftning och skatteverkets möjligheter:


Domar kring finansinspektionens möjligheter:

Integritetsforum 18 mars 2010

Huvudämnet för Integritetsforum var denna gång var PTS och Datainspektionens rapport om användningen av trafikuppgifter i mobila innehållstjänster. PTS redogjorde för bakgrunden till den tillsyn som genomförts och de slutsatser som dragits. Rapporten i sin helhet finns här.

Agenda och presentationer från mötet:

Integritetsforum 26 augusti 2009

Huvudämnet för Integritetsforum var denna gång trafikdatalagring. PTS redogjorde bl.a. för bakgrunden till trafikdatalagring, aktuell status i lagstiftningsfrågan och hur PTS tänker lägga upp sitt kommande arbete och en generell tidplan för detta arbete.

En del i PTS upplägg omfattar förslag att bedriva visst arbete i aktörsarbetsgrupper där intresserade parter och PTS kan diskutera vissa speciella frågor, t.ex. lämpligt gränssnitt mellan lagringsskyldiga företag och brottsutredande myndigheter. Frågan om aktörsarbetsgrupper diskuterades vid Integritetsforum och operatörskollektivet var positivt till sådana grupper men menade att arbetet inte kan påbörjas förrän en proposition om trafikdatalagring har publicerats.

Agenda och presentationer från mötet

Integritetsforum 8 juni 2009

Agenda och presentationer från mötet