Trafikdatalagring

På den här sidan finns det information om hur reglerna för trafikdatalagring ser ut.

Frågor och svar om trafikdatalagring


Frågor och svar om trafikdatalagring

Vad har hänt med reglerna om trafikdatalagring?

Regleringen om trafikdatalagring i LEK har sitt ursprung i  ett särskilt EU-direktiv om skyldighet för operatörer att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Sverige var, liksom övriga medlemsstater, skyldigt att genomföra EU-direktivet i nationell rätt. Men genom en dom den 8 april 2014 ogiltigförklarades direktivet av EU-domstolen. Det innebär att det inte längre finns någon skyldighet för medlemsstaterna att ha regler om trafikdatalagring. EU-domstolens dom ogiltigförklarade däremot inte den regel i ett annat direktiv (det s.k. ePrivacy-direktivet) som tillåter medlemsstaterna att under vissa förutsättningar besluta nationella regler om bland annat trafikdatalagring. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet för Sverige och andra medlemsstater att ha sådana regler, men bara om vissa EU-rättsliga krav uppfylls. Kraven innebär att de nationella reglerna ska vara i ett demokratiskt samhälle nödvändiga, lämpliga och proportionella för att skydda nationell säkerhet, försvaret och allmän säkerhet eller förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem.

Strax efter EU-domstolens dom meddelade flera svenska operatörer att de inte längre tänkte efterleva de svenska reglerna om trafikdatalagring, eftersom man ansåg att reglerna inte uppfyllde de EU-rättsliga kraven på nödvändighet, lämplighet och proportionalitet. Under våren 2014 lät justitiedepartementet en särskild utredare göra en bedömning av de svenska reglerna. Utredaren konstaterade att reglerna lever upp till kraven och att de därför ska fortsätta att tillämpas (DS 2014:23). Utredaren ansåg dock att det fanns utrymme för att inom vissa områden ytterligare förstärka skyddet för den personliga integriteten. Regeringen tillsatte därefter en ny utredning med uppdrag att bl.a. föreslå lämpliga åtgärder för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Utredningens förslag lämnades i början av 2015 (SOU 2015:31).

PTS har i förelägganden riktade mot ett antal operatörer konstaterat att de svenska reglerna om trafikdatalagring ska tillämpas. Samtliga operatörer som PTS har varit i kontakt med har därefter bekräftat att lagringen av uppgifter har återupptagits. Två av PTS förelägganden har emellertid överklagats och är för närvarande föremål för prövning i domstol. I ett av dessa mål har Kammarrätten bedömt att det är nödvändigt att inhämta ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen för att kunna bedöma om de svenska reglerna om trafikdatalagring lever upp till de EU-rättsliga kraven. EU-domstolen förväntas pröva frågan under 2016.

Hur ska tjänsteleverantörer följa lagen?

I Sverige har både utredningen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning och propositionen med förslag på ny lagstiftning analyserat de uppgifter som ska sparas.

Den slutliga regleringen avseende vilka uppgifter som ska lagras framgår av ett tillägg till förordningen om elektronisk kommunikation som regeringen utfärdar. Tillägget till denna förordning började gälla den 1 maj 2012.

Klicka här för att läsa förordningen (pdf, öppnas i nytt fönster).

PTS har tagit fram en vägledning kring vilka uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål. Klicka här för att komma till vägledningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad händer om en tjänsteleverantör inte följer lagstiftningen?

Enligt lagen ska den som är anmälningspliktig och som genererar eller behandlar angivna uppgifter spara dessa för brottsbekämpande ändamål.

Om PTS uppmärksammas på att en viss lagringsskyldig inte uppfyller kravet på att lagra trafikuppgifter kan PTS komma att inleda ett tillsynsärende. PTS avgör ensidigt om tillsyn ska inledas eller inte. Om PTS beslutar att gå vidare med tillsyn kommer PTS att kontakta den lagringsskyldige.

Vid en eventuell tillsyn kan PTS underrätta den lagringsskyldige och ge denne möjlighet att yttra sig. Om den lagringsskyldige då inte redogör för hur denna ska uppfylla lagringsskyldigheten finns möjlighet för PTS att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rättelse ska ske. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

PTS har också möjligheter att inom ramen för sin tillsyn göra klarlägganden och förtydliganden beträffande hur skyldigheten att lagra trafikuppgifter ska uppfyllas.

Hur ska uppgifterna lagras, och hur skyddas den personliga integriteten?

Lagen innebär särskilda krav på skyddsåtgärder vid lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Bland annat ska lagrade uppgifter ha ett fullgott skydd i form av tekniska och organisatoriska åtgärder, regler om att uppgifter ska raderas när de inte längre får sparas och att uppgifter endast får användas för angivna ändamål m.m.

PTS har tagit fram föreskrifter för att mer i detalj reglera vad dessa skyddsåtgärder innebär. Klicka här för att läsa föreskrifterna.

Vad kommer lagringen att kosta och vem ska betala?

Enligt lagen är det de aktörer som ska lagra uppgifterna, för brottsbekämpande ändamål, som också måste bekosta lagringen. När det däremot gäller utlämnande ska den brottsbekämpande myndighet som begär ut trafikuppgifter betala tjänsteleverantören en ersättning för utlämnandet.

PTS har tagit fram föreskrifter om vilken ersättning som ska gälla i samband med utlämnande av lagrade uppgifter.

PTS föreskrifter innebär schablonersättningar som delas in i två olika kategorier.

  • Uppgifter som kräver en teknisk utredning, för att kunna sökas och lämnas ut kommer att ersättas med 525 kronor per utlämnande om utlämnandet sker under kontorstid, respektive 790 kronor om utlämnandet sker utanför kontorstid.
  • Uppgifter som inte kräver någon teknisk utredning kommer att ersättas med 150 kronor per utlämnande om utlämnandet sker under kontorstid, respektive 170 kronor om utlämnandet sker utanför kontorstid.

Vad gäller om man vill begära undantag från lagringsskyldigheten?

denna sida har PTS samlat information om tillvägagångssättet och förutsättningarna för att PTS ska kunna bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter.