Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

En ny förordning som reglerar nätneutralitet och internationell roaming trädde i kraft i november 2015 - förordning (EU) 2015/2120. Förordningen innehåller ett antal bestämmelser som gemensamt syftar till att säkerställa att trafik över internet inte diskrimineras och att slutanvändares rätt till ett öppet internet bevaras. Förordningen innehåller en rad rättigheter och skyldigheter: 

 • Slutanvändares rätt till ett öppet internet
 • Förbud att begränsa rätten till ett öppet internet genom avtal eller kommersiella erbjudanden
 • Skyldighet för operatörerna att hantera all trafik likvärdigt över internet
 • Möjlighet att tillämpa rimlig trafikhantering
 • Möjlighet att tillämpa mer långtgående trafikhantering i vissa fall (blockering, degradering, etc.) i syfte att:
  • uppfylla lagkrav, domar eller vissa myndighetsbeslut
  • upprätthålla säkerhet och integritet i nätet, de tjänster som förmedlas och slutanvändares terminalutrustning
  • förebygga annalkande trängsel i näten och mildra effekten av exceptionell eller temporär trängsel (under förutsättning att samma trafikkategorier hanteras lika)
  • Rättighet för operatörer och innehållsleverantörer att tillhandahålla andra tjänster med optimerad kvalitet under förutsättning att tillräcklig kapacitet finns tillgänglig i nätet.

Aktuellt

2016-08-30

Berec publicerar riktlinjer om hur reglerna om nätneutralitet bör tillämpas

Berec har tagit fram riktlinjer om hur förordningens regler om nätneutralitet bör tolkas och tillämpas. Riktlinjerna är tänkta att fungera som en vägledning vid tillsyn, men varje ärende ska prövas mot förordningstexten. Riktlinjerna är resultatet av intensiva överläggningar mellan EU:s regleringsmyndigheter och Kommissionen om regelverkets tolkning.

Riktlinjerna publiceras på Berecs webbplats.

2016-06-07

Berec inleder konsultation av förslag på riktlinjer om hur reglerna om nätneutralitet ska tillämpas

Sista svarsdag är den 18 juli. Läs mer här.

2016-04-27

EU-förordning om nätneutralitet börjar gälla

Från och med den 30 april börjar nya EU-regler (förordning (EU) 2015/2120) att gälla i Sverige och resten av unionen. De nya reglerna gäller nätneutralitet och internationell roaming.

Principen om nätneutralitet och skydd för en öppen internetanslutning har hittills inte funnits i en bindande rättsakt i Sverige. Genom de nya reglerna får PTS verktyg mot affärsmetoder och avtal som strider mot reglerna om nätneutralitet.

PTS ska i egenskap av tillsynsmyndighet på området se till att reglerna i förordningen följs.

PTS kommer inom ramen för samarbetsorganisationen Berec att fortsätta vara aktiv med att ta fram riktlinjer för hur tillsynen av nätneutralitet ska gå till i praktiken. Berecs riktlinjer väntas bli klara i augusti 2016. I avvaktan på riktlinjerna avseende tillsynen av nätneutralitet kommer PTS följa vad som händer på den aktuella marknaden och vid behov vidta lämpliga utredningsåtgärder.

2015-11-26
Ny förordning om nätneutralitet

Den 29 november trädde en ny förordning i kraft i EU, med nya regler på områdena nätneutralitet och internationell roaming. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för de nya reglerna och arbetar nu inom ramen för det europeiska samarbetsorganet BEREC för att ta fram riktlinjer och underlag.

Nätneutralitetsregleringen, som enligt förordningen ska gälla från den 30:e april 2016, syftar till att säkerställa att trafik över internet inte diskrimineras och att slutanvändares rätt till ett öppet internet bevaras. För att åstadkomma detta har en lång rad rättigheter och skyldigheter utformats för internetleverantörer, slutanvändare och regleringsmyndigheterna.

Bland de nya reglerna finns en grundläggande rätt för slutanvändare att ta del av det innehåll, de tjänster och de applikationer de vill över sin internetanslutning. Rätten till valfrihet är central i regleringen och får inte inskränkas av internetleverantörer genom t.ex. begränsande avtalsvillkor eller affärsmetoder. Vidare kommer internetleverantörer endast tillåtas hantera trafik över internet under särskilda omständigheter och om vissa förutsättningar, som t.ex. icke-diskriminering, är uppfyllda. Dessutom införs nya krav på transparens kring upp- och nedladdningshastigheter samt tydligare rättigheter för slutkunder när tjänsten inte lever upp till vad som beskrivits.

PTS ska i egenskap av regleringsmyndighet på området säkerställa att reglerna följs och verka för en fortsatt god tillgång till icke-diskriminerande internetanslutningstjänster. PTS kommer att vara aktiv i Berec med att ta fram riktlinjer för hur tillsynen ska gå till i praktiken. Berecs riktlinjer väntas bli klara i augusti 2016.