Utbildningar och övningar i krishantering

PTS har inom ramen för sitt robusthetsarbete en strategi för utbildningar och övningar som bygger på en helhetssyn där alla delar från individ- och företagsnivå, till övergripande sektorsnivå ingår.

Syftet med strategin och de utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna är att öka sektorns förmåga att hantera större kriser och extraordinära händelser, så att konsekvenserna för hela samhället minimeras. Målgruppen för utbildningarna och övningarna är individer och företag eller organisationer inom sektorn som innehar egen teknisk utrustning, kunskap eller resurser som påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation.

Individuell krisutbildning i tre steg

Syftet med den individuella utbildningen är att medvetandegöra deltagarna om sina möjligheter och begränsningar vid extraordinära händelser. Utbildningarna tar upp vanliga reaktioner vid ovanliga arbetssituationer samt hur man ökar handlingsförmågan i stressade situationer. Andra ämnen som behandlas i kursen är omvärldsanalys, kommunikation och samverkan samt ledarskap i svåra situationer. I den tredje och avslutande kursdelen ingår även en personlighetsanalys.

Utbildningen genomförs i samverkan med Svenska Kraftnät. Kursen är uppdelad i tre steg om vardera 3 dagar. Stegen genomförs i ordningsföljd.

Intresseanmälan behovsprövas och avtalas med PTS före kursanmälan. Kostnaden per deltagare och steg för företaget är en administrativ avgift (1 200 kr) samt alla individuella kostnader såsom logi, resor, traktamenten mm.

Läs mer på kurswebben.

Företagsinriktad utbildning och övning

Syftet med utbildning och övning på företagsnivå är att ge företag kunskap och erfarenhet för att kunna hantera kriser och påfrestande situationer på ett så bra sätt som möjligt. Innehåll och utformning anpassas till företagets förutsättningar med inriktning mot organisatorisk förmåga. Principen är analys av nuvarande förmåga, teoretisk utbildning, praktisk skrivbordsövning och sammanfattning av kvarvarande behov.

Kurserna genomförs av utbildningsföretag som PTS har avtal med. Intresseanmälan behovsprövas och avtalas med PTS. Om intresseanmälan accepteras står PTS för hela kostnaden för utbildningsföretaget medan företaget står för sina egna kostnader.

Upplägg

Upplägget anpassas efter företagets behov inom vissa ramar. För mindre företag anpassas upplägget så att fler företag kan delta i grupp. Upplägget kan i stort sammanfattas i momenten förmöte och planering, utbildning, övning och utvärdering.

Förmöte och planering

Inledningsvis genomförs ett uppstartsmöte där utbildningsföretaget tillsammans med företaget går igenom nuvarande status på arbetet med krishantering hos företaget. Relevanta krishanteringsplaner, tidigare genomförda övningar och annat stöd som finns i verksamheten gås igenom för att få en uppfattning om företagets kunskaper och erfarenheter av krishantering och övningar. Gemensamt läggs sedan en plan för utbildningen och övningen upp.

Utbildning

Utifrån de identifierade och prioriterade utbildnings- och övningsbehoven genomförs en utbildning som utgår från krisens olika moment. Exempel på fokusområden under övningen kan vara riskhantering i stort, hur ett krishanteringsarbete bör organiseras, hur ansvarsfördelning mellan verksamhet och ledning bör se ut eller vilka planer och rutiner som finns eller bör finnas till stöd för verksamheten i en kris.

Övning

En tid efter utbildningen genomförs en skrivbordsövning under en dag där företagets krishanteringsförmåga tränas. Övningens syfte är att identifiera brister och svagheter i planer eller krishanteringsorganisationen och därigenom skapa utrymme för förbättringar. I övningen kan bland annat moment som testar beslutsfattning, samverkan i olika former samt hantering av media i en krissituation ingå. Vilka moment som ingår i övningen bestäms på förmötet samt modifieras baserat på effekten av utbildningen.

Utvärdering

Utbildningsföretaget författar en rapport där tips och förslag till vidare utveckling av krishanteringsverksamheten inom företaget lyfts fram. Rapporten sänds till företaget och därefter genomförs gemensamt en utvärdering och återkoppling med erfarenheter från utbildningen och övningen.

Utbildningar på sektors- och sektorsöverskridande nivå

Utbildningar på sektors- och sektorsöverskridande nivå syftar främst till att förbättra samverkan och öka förståelsen för olika aktörers verksamheter samt skapa kontaktnät. Exempel på sådan verksamhet är de seminarier som genomförts med sektorn för elektronisk kommunikation, sektorn för elförsörjning och områdesansvariga myndigheter och kommuner under 2006 samt el-teleseminarier som genomförts vid ett antal tillfällen sedan 2004.

Övningar på sektors- och sektorsöverskridande nivå

Övningar är ett effektivt sätt att utvärdera hur organisationer, verksamheter och samverkan fungerar under en större kris och de är i princip nödvändiga för att utveckla krishanteringsförmågan inom sektorn. På den liberaliserade marknaden är alla aktörer en viktig bit i ett omfattande pussel, där samverkan är en förutsättning för att hantera större kriser optimalt.

På sektorsnivå är ambitionen att vartannat år genomföra en större krisledningsövning där fokus ligger på att samverka inom sektorn. Under en sådan övning är också förmågan att skapa gemensam lägesuppfattning, att kommunicera med berörda aktörer och att genom samverkan förkorta avbrottstider viktiga områden att öva. För att över tiden mäta sektorns krishanteringsförmåga har en modell utvecklats som prövades första gången i samband med Telö 07 och tanken är att denna modell ska användas även vid kommande sektorsövningar.

På sektorsövergripande nivå har sektorn för elektronisk kommunikation för avsikt att på olika sätt delta i övningar som andra anordnar. Här kan särskilt nämnas övningar som anordnas av el-sektorn, eftersom de två sektorerna har ett starkt ömsesidigt beroende av varandra. Ett annat exempel är de årliga samverkansövningarna (SAMÖ) som KBM anordnar med olika teman och inriktning.

PTS roll och ansvar

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robusta elektroniska kommunikationer och har även vissa finansiella medel för att genom olika åtgärder stärka näten för elektronisk kommunikation.

De åtgärder som genomförs med hjälp av PTS medel är enbart sådana som inte kommer till stånd utifrån kommersiella grunder eller övriga reglerande krav som ställs på operatörerna, men där samhället behöver en bättre robusthet för att klara en extraordinär situation.

För mer information och intresseanmälningar, kontakta:
Christina Hedlund 08-678 56 67 christina.hedlund@pts.se

Faktablad om utbildningar och övningar i krishantering.