Övningen Telö 09

PTS genomförde den 6-7 maj 2009, tillsammans med de flesta större operatörerna i Sverige, en krisledningsövning för sektorn elektronisk kommunikation, Telö 09.

Det övergripande målet för Telö 09 är att deltagande aktörer i sektorn för elektronisk kommunikation ska stärka sin förmåga att i samver­kan hantera allvarliga och omfattande avbrott och störningar. Nationella telesamverkans­gruppen, NTSG, deltar i övningen.

Scenario grundat på terrorhändelser

Övningen utgår från ett övergripande scenario grundat på terrorhändelser. Händelserna påverkar näten för elektronisk kommunikation och andra delar av samhället, vilket ställer de övade inför stora utmaningar. Scenariot utformas så att samverkan mellan operatörer kommer att krävas, liksom samverkan mellan operatörer och myndigheter. Inom det övergripande scenariot kommer både de övade och motspelet att använda systemet för Gemensam lägesuppfattning, GLU.

Utöver det övergripande scenariot har deltagande organisationer erbjudits möjlighet att skapa lokala scenarier för att anpassa övningen till respektive organisations övningsbehov. Övningen är en distribuerad övning vilket innebär att de övade verkar från sina ordinarie verksamhetsplatser.

Mer information

Mer information om övningen kan du få i foldern Telö 09 - En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation (pdf, nytt fönster).

Inloggning på övningswebben för Telö 09

Under övningen används en särskild webbplats. Klicka här för att logga in.