Övningen Telö 07

Krisledningsövningen Telö 07 genomfördes under två dagar i maj 2007.

Telö 07 är den hittills största övningen inom sektorn elektronisk kommunikation i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) är som sektorsansvarig myndighet arrangör av övningen. Övningen ingår som en del i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation.

Bakgrund

Sektorn elektronisk kommunikation är en viktig del i samhällets förmåga att hantera olika former av kriser. En kris kan t.ex. vara en naturkatastrof, stor olycka, epidemi eller ett datahaveri. För att effektivt kunna hantera en kris och minska dess konsekvenser krävs i många fall att de berörda aktörerna kan samverka genom att nyttja publik elektronisk kommunikation.

Vid en kris som drabbar samhället behöver också medborgarna kunna kommunicera även om dessa inte har att hantera själva krisen. Om de elektroniska kommunikationerna är störda på grund av det inträffade kan konsekvenserna öka för samhället. Aktörerna inom sektorn elektronisk kommunikation måste effektivt kunna hantera en kris och ha förmåga att i samverkan reducera antal störningar samt minska avbrottstiderna inom sektorn för att på så sätt stödja samhället i kris.

För att denna förmåga ska finnas vid en kris krävs att samverkan inom sektorn och samverkan med andra aktörer utanför sektorn övas. Övningen Telö 07 är ett led i detta arbete. Telö 07 är en sektorsövning, dvs. de övade är i huvudsak från sektorn elektronisk kommunikation. Under övningen finns ett motspel för att kunna pröva samverkan med andra aktörer utanför sektorn.

Syftet med övningen

Krisledningsövningen Telö 07 syftar till att:

  • Stärka och utveckla krishanteringen inom sektorn för elektronisk kommunikation 
  • Utveckla den Nationella Telesamverkangruppen (NTSG) samt pröva dess förmåga att fungera även om inte alla medlemmar i gruppen befinner sig på samma fysiska plats 
  • Pröva det koncept som har utvecklats för att stödja sektorn med att ta fram en Gemensam Lägesuppfattning (GLU). Det som presenteras i GLU ska ge en uppfattning om störningsläget inom sektorn elektronisk kommunikation och är tänkt att kunna användas av sektorns aktörer och övriga intressenter för att bättre kunna planera sina åtgärder vid olika former av störningar och kriser.

Väderstörningar är scenariot

Övningen utgår från ett övergripande scenario där omfattande väderstörningar ställer de övade inför stora utmaningar. Scenariot är också utformat så att det ska skapa förutsättningar för att den Nationella Telesamverkansgruppen ska samlas.

Konceptet för att presentera en gemensam lägesuppfattning inom sektorn för elektronisk kommunikation kommer under övningen att användas både av de övade och av organisationerna i motspelet. Övningen sker distribuerat, det vill säga att de övade befinner sig på sina respektive ordinarie platser.

Övningen utgår från ett gemensamt övergripande scenario. Utifrån detta scenario har deltagande operatörer tagit fram specifika scenariotillägg utifrån sina egna behov och önskemål.

Omfattande utvärdering av övningen

Under övningen kommer en omfattande utvärdering att ske av olika delar av övningen. Syftet med dessa utvärderingar är att de ska användas som en viktig ingångsparameter i arbetet med att vidare utveckla sektorns samlade förmåga.

Följande delar kommer att utvärderas:

  • Operatörens egen förmåga
  • Sektorns samlade förmåga 
  • Det koncept som har tagits fram för att stödja sektorn med en gemensam lägesuppfattning, GLU-P, kommer funktionellt och användarsynpunkt att utvärderas.
  • Övningens genomförande

Övade deltagare i övningen

De som övas i Telö 07 är Banverket Telenät, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, SOS Alarm, Stokab, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC Song, Tele2, TeliaSonera, Teracom, Telenor och Tre.

Utöver de övade ingår ett omfattande motspel av myndigheter, länsstyrelser, kommuner och media.