Övningen Telö 11

Telö 11 är en övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation. Syftet är att vara en lärande övning avseende samverkan inom sektorn och med andra sektorer och myndigheter under en extraordinär händelse.

Om Telö 11

Under Telö 11, 9-10 november, kommer olika delar av de deltagande organisationerna att övas, till exempel krisledningar, driftledningscentraler, kundtjänster och informationsavdelningar. Tanken är att öva samverkansrutiner och beslutsfattande hos de olika organisationerna. 

För att säkerställa övningens realism och kvalitet deltar ett flertal motspelare. Dessa representerar samhällets resurser och kravställare och bidrar med expertkunskaper. I motspelet deltar bland andra Regeringskansliet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm, Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan, ett antal kommuner samt en rad olika länsstyrelser. Fler företag och myndigheter kan komma att ingå i motspelet beroende på scenarioutvecklingen.

Telö 11 ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation. Övningen kommer att utvärderas ur flera olika aspekter. Syftet med utvärderingarna är att belysa erfarenheter som kan användas som viktiga ingångsvärden i det uppföljningsarbete som ska vidareutveckla sektorns samlade krishanteringsförmåga.

Klicka här för att komma till PTS folder om Telö 11 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mål för övningen Telö 11

Det övergripande målet för Telö 11 är att genom förberedda samverkansrutiner stärka sektorns förmåga i krishantering vid extraordinära händelser.

Delmål för övningen

1. Identifiera hur sektorn larmas när en extraordinär händelse inträffar.
2. Utvärdera sektorns förmåga att i samverkan skapa en samlad lägesbild.
3. Pröva sektorns förmåga att ge en ensad information vid en extraordinär händelse.
4. Utvärdera behovet och betydelsen av en samverkansfunktion på chefsnivå (ett nationellt råd) inom sektorn vid extraordinära händelser.
5. Utvärdera behovet och betydelsen av en samverkansfunktion ur sektorn i länsstyrelsens krisledning under en extraordinär händelse.
6. Pröva rutiner för samverkan mellan sektorns Internetaktörer och mellan sektorn och samhällsviktiga användare av Internetbaserade tjänster.
7. Pröva nya rutiner för samverkan med elsektorn för att snabbare kunna återställa elektronisk kommunikation vid elstörningar.
8. Pröva sektorns förmåga att i samverkan med Försvarsmakten kunna använda försvarets resurser vid en extraordinär händelse.
9. Genomföra en tillgänglighets- och kvalitetskontroll för systemet GLU och SOS Alarms samverkanswebb.

Deltagande aktörer

Följande aktörer deltar som övade under Telö 11

.SE, Comhem, Förvarsmakten, IP-only, MSB, Netnod, NTSG, Skanova, STOKAB, TDC, Tele 2, Telia Sonera, Trafikverket ICT, Tre, Svenska Kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, Telenor och PTS. Flera aktörer kan tillkomma.

Scenario

Hösten 2011 har varit särskilt regnig vilket lett till att Mälaren i början av november har extremt höga vattennivåer och ett flertal tunnelsystem börjar vattenfyllas. Myndigheters och medias fokus är riktat mot Stockholm. Då brister dammen vid Lossen högst uppe i Ljusnan helt oväntat. Dessa händelser påverkar bland annat näten för elektronisk kommunikation, vilket ställer de övade inför stora utmaningar.

Mer information

Kommunikationsmyndigheten PTS samordnar arbetet med Telö 11. För mer information om övningen, kontakta
Christina Hedlund: christina.hedlund@pts.se, 08–678 56 67
Ulf Hellström: ulf.h.hellstrom@telia.com, 070–586 42 42
www.telo11.se