Övningen Telö 13

Telö 13 är en övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation. Syftet är att det ska vara en lärande övning avseende samverkan inom sektorn och med andra sektorer och myndigheter under en extraordinär händelse. Som central myndighet med sektorsansvar ansvarar PTS för att samordna och stödja de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sektorn elektronisk kommunikation.

Om Telö 13

Telö 13 kommer att genomföras med olika målgrupper vid tre tillfällen under 2013:

Elektronisk kommunikation får allt större betydelse för alla slags verksamheter i samhället och det starka beroendet gör att förväntningarna på att denna alltid ska fungera ökar. Samtidigt finns det sårbarheter och hot som kan medföra svåra konsekvenser.

Telö13 syftar till att utveckla sektorns förmåga att bättre hantera sådana hot och sårbarheter så att konsekvenserna minimeras.

Telö 13 ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation. Övningen kommer att utvärderas ur flera olika aspekter. Syftet med utvärderingarna är att belysa erfarenheter som kan användas som viktiga ingångsvärden i det uppföljningsarbete som ska vidareutveckla sektorns samlade krishanteringsförmåga.

Mål och syfte med Telö 13

Syftet med Telö 13 är att vara en lärande övning avseende samverkan inom sektorn men också med andra sektorer och myndigheter under en extraordinär händelse.

Målet är att skapa förmåga och beredskap inom sektorn för att kunna tillgodose samhällets behov av tillgängliga, tillförlitliga, uthålliga elektroniska kommunikationer vid kriser och extraordinära händelser.

Särskilt fokus kommer ligga på:

  • Samverkan med andra sektorer, såsom elsektorn och områdesansvariga under en extraordinär händelse
  • Rollspelet mellan PTS och NTSG
  • Samverkan om samlad lägesbild
  • Prioritering av åtgärder och resurser

Deltagande aktörer

PTS och de större aktörerna inom sektorn kommer att delta i Telö 13. Som motspel eller diskussionspartners kommer dessutom representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät och övriga elsektorn, några länsstyrelser, Försvarsmakten och SOS Alarm m.fl. att bjudas in.

Scenario

Vid samtliga övningstillfällen kommer ”Den perfekta stormen” användas som scenario.

Mer information:

Christina Hedlund: christina.hedlund@pts.se, 08–678 56 67