Frågor och svar för intressenter

Här publiceras inkomna frågor om tilldelningen i 450 MHz-bandet anonymt, tillsammans med PTS svar.

 


Kan ni beskriva era tankar kring varför ni föreslår single round format?

Genom förslaget följer vi PTS praxis vad gäller tilldelningar där det endast är ett block som ska tilldelas. Auktioner med bara en runda är enkla att genomföra och tar inte lång tid. En flerrundeauktion kräver mer resurser eftersom integriteten och säkerheten för budgivningen måste säkerställas genom exempelvis speciellt framtagen auktions-programvara.

Det uppges att mellanskillnaden mellan vinnande bud och auktionslikvid kan användas till att uppfylla yttäckningskrav med mera. Kan ni beskriva kopplingen ytterligare?

Såsom framgår av konsultationsdokumentet innehåller förslaget inte skyldigheter kopplade till den skillnad som eventuellt uppstår mellan bud och auktionslikvid. Den skillnad som eventuellt uppstår mellan bud och auktionslikvid kan tillståndshavaren, om denne så önskar, använda för utveckling av tjänster och investering av utrustning i frekvensbandet.

Vad är era tankar kring kravet på överföringshastighet (5 Mbit/s i nedlänk) och vilka slutkundstillämpningar ser ni kommer vara applicerbara för detta över några års sikt?

PTS har fått ett regeringsuppdrag att se över nivån för samhällsomfattande tjänster (SOT). PTS rapport till regeringen om ny SOT-nivå ska lämnas in senast den 30 april. Slutkundsapplikationerna är naturligtvis en viktig ingångsfaktor i arbetet med regeringsuppdraget. PTS resultat i det uppdraget kan komma att påverka vårt nuvarande förslag om överföringshastighet i denna tilldelning. Frekvensutrymmet är begränsat till 2x5 MHz. PTS bedömning i nuläget är att 5 Mbit/s är en realiserbar nivå för ett rimligt stort antal användare över tid i det aktuella frekvensbandet. PTS bedömning är att användningen i frekvensutrymmet kan komma att förändras under tillståndstiden. Därför föreslår vi att en omprövning görs av delar av tillståndsvillkoren år 2027.

Utifrån SOT så är det fem gånger högre överföringskapacitet än vad som gäller idag (1 Mbit/s) men bara en sjättedel av överföringskapaciteten som föreslås i nya bredbandsstrategin och Landsbygdskommittén slutbetänkande (30 Mbit/s). Hur har ni resonerat kring detta?

PTS har fått ett regeringsuppdrag att se över nivån för samhällsomfattande tjänster (SOT). PTS rapport till regeringen om ny SOT-nivå ska lämnas in senast den 30 april. Resultatet av den utredningen påverkar villkoren för tilldelning av 450 MHz-bandet, ex. vad gäller upplänkshastighet och lägsta bud. Vad gäller det föreslagna kravet på nedlänkshastighet om 5 Mbit/s hänvisas till fråga 3 ovan.

Kan PTS förtydliga vilken som är den nuvarande användningen i det aktuella frekvensutrymmet och när tilldelningen ska ske?

Net1 Sverige AB har idag ett tillstånd i 450 MHz-bandet för användning av radiosändare för elektroniska kommunikationer som löper ut 4 mars 2020. Tillståndet som ska tilldelas genom en auktion i februari 2018 är ett blocktillstånd om 2x5 MHz, dvs. i god tid innan giltigheten för det nuvarande tillståndet upphör. PTS föreslår att tillståndstiden sätts till 24 år och 10 månader och gäller tiden 5 mars 2020 – 31 december 2044.

Med utgångspunkt från vilken tjänst mäts eller beräknas yttäckningskravet? Inkluderas sjöar och hav i ytan som ska täckas?

Kravet på yttäckning som PTS föreslår i 450 MHz-bandet innebär att tillståndshavaren måste täcka minst 80 % av ytan i varje län (inkl. land, sjö och hav) med datatjänst med krav på överföringshastighet för nedlänk (från basstationen) respektive upplänk (från den egna utrustningen). Se också fråga 3 ovan, där PTS beskriver det regeringsuppdrag PTS fått och dess påverkan på föreslaget krav på täckning.

Kan yttäckningskravet uppfyllas med hjälp av andra frekvensband?

Såsom framgår av konsultationsdokumentet har PTS inte föreslagit en möjlighet att nyttja andra frekvensband för att uppfylla yttäckningskravet. Ett av målen för tilldelningen av 450 MHz-bandet är att säkerställa en obruten kontinuitet i användningen av frekvensutrymmet. För att använda tjänster i 450 MHz-bandet krävs särskild utrustning som inte kan användas i andra frekvensband för mobilt bredband. Standarden stödjer aggregering mellan 450 MHz och högre frekvensband, såsom 800 MHz och 1800 MHz, men någon utrustning som smarta telefoner eller surfplattor finns - såvitt känt för PTS - inte för den svenska marknaden ännu. Om tillståndshavaren ges förutsättningen att använda andra frekvensband för att uppfylla yttäckningskravet, så skulle detta kunna innebära att 450 MHz-bandets nuvarande användare i 450 MHz-bandet skulle vara tvungna att byta utrustning samt att 450 MHz-bandet står oanvänt eller med väldigt begränsad användning.

Är det överföringshastighet som avses med kapacitetskrav?

Ja, det är överföringshastighet för nedlänk (från basstationen) respektive upplänk (från den egna utrustningen) som avses.

Finns det några villkor, utöver krav på överföringshastighet, som möjliggör telefoni?

Bedömningen är att med krav på tillräckligt hög överföringshastighet för nedlänk (från basstationen) respektive upplänk (från den egna utrustningen) möjliggörs ip-baserade taltjänster.

När ska tillståndsvillkoren, inklusive yttäckningskravet, uppfyllas?

Ett viktigt skäl för förslaget är att säkerställa kontinuitet för användarna så långt det är rimligt. Med de ca två åren som finns mellan tilldelning och första tillståndsdag bör den som tilldelas tillståndet ha fått skälig tid för att kunna säkerställa kontinuiteten. Förslaget är därför att tillståndsvillkoren ska gälla från den första dagen av tillståndstiden, dvs. 5 mars 2020.

När väl nivån för lägsta bud presenteras, kommer då även skälen för nivån anges?

Nivån för lägsta bud är kopplat till de många olika tillståndsvillkor som kommer att ställas, bl.a. krav på överföringshastighet för nedlänk (från basstationen) respektive upplänk (från den egna utrustningen). PTS återkommer med ett förslag på överföringshastigheten för upplänk efter att rapporten om ny nivå för samhällsomfattande tjänster har lämnats till regeringen senast den 30 april, vilket medför att PTS återkommer med förslag på lägsta bud.