Frågor och svar

PTS kommer att publicera alla mottagna frågor och svaren på dem på PTS webbplats, men kommer inte att publicera frågeställarens identitet. Den som vill hålla sin identitet hemlig kan anlita ett ombud för att ställa frågor. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte inkluderas i frågor till PTS.

 
Senaste frågorna

2008-03-04
Vilken löpande årsavgift gäller för frekvensutrymmet 1900–1905 MHz? Är det samma avgift för samtliga UMTS-TDD-band i 1905-1920 MHz-bandet, även de som tilldelats tidigare?
2008-02-06 Vad innebär det att bankgarantins belopp ska minst uppgå till samma belopp som budet plus handläggningsavgiftens belopp?
2008-01-30
Vilka företag är tillståndshavare i det angränsande frekvensbandet 1905-1920 MHz och vilka villkor gäller för deras tillstånd?
2008-01-28 Vad gäller om det finns skillnader mellan de svenska och de engelska dokumenten (föreskrifterna, allmän inbjudan och övriga dokument)?
2008-01-28 Är det möjligt att upplåta (hyra ut) tillstånd som tilldelas i auktionen till annan för att bygga ut nät och tillhandahålla tjänster?
2008-01-28 Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?
2008-01-28 Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?
2008-01-25 Kan en filial eller ett dotterbolag i ett EES-land till en bank som kommer exempelvis från USA ställa ut bankgarantin?
2008-01-25 Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?
2008-01-25 Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?
2008-01-17 Varför ska man inkomma med bud och bankgaranti i ett förseglat kuvert som i sin tur är istoppat i ett annat förseglat kuvert som innehåller ansökan?
2008-01-17 Får man kvitto på att ansökan inkommit till PTS?
2008-01-17
Vad har ni baserat de tekniska kraven på?
2008-01-17 Vad krävs för att få delta i auktionen?


Tillstånd och tillståndsvillkor


2008-03-04
Vilken löpande årsavgift gäller för frekvensutrymmet 1900–1905 MHz? Är det samma avgift för samtliga UMTS-TDD-band i 1905-1920 MHz-bandet, även de som tilldelats tidigare?

Enligt PTS föreskrifter, PTSFS 2007:8, om avgifter utgår avgift per bassändare med ett visst belopp. Avgifterna är idag desamma för hela frekvensbandet 1900-1920 MHz. PTS ser för närvarande över modellen för årsavgifter och kan komma att ändra föreskrifterna om avgifter så att avgifter beräknas exempelvis med utgångspunkt från mängden spektrum som tillståndet omfattar i stället för antalet bassändare. En sådan förändring kan komma att träda i kraft tidigast under 2008 och avgifter ska i så fall betalas enligt den nya modellen tidigast under 2009.

2008-01-30
Vilka företag är tillståndshavare i det angränsande frekvensbandet 1905-1920 MHz och vilka villkor gäller för deras tillstånd?
Tillståndshavarna är Svenska UMTS Licens AB (samägt av Tele2 och TeliaSonera, 1905-1910MHz), Hi3G Access AB (1910-1915 MHz) och Telenor Sverige AB (1915-1920 MHz). För samtliga dessa tillstånd gäller villkoret att UMTS TDD-teknik ska användas.

2008-01-28
Är det möjligt att upplåta (hyra ut) tillstånd som tilldelas i auktionen till annan för att bygga ut nät och tillhandahålla tjänster?
PTS tolkning av nu gällande lagstiftning är att tillståndshavaren inte får upplåta (hyra ut) sitt tillstånd att använda radiosändare som sådant. Det är däremot möjligt att genom avtal låta andra aktörer bygga ut nät, sköta nätdriften och tillhandahålla tjänster till slutanvändare. En offentlig utredning har tillsatts som ska överväga om lagstiftningen bör ändras så att uthyrning av tillstånd uttryckligen ska tillåtas (dir. 2007:111).

2008-01-28
Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?
Tillstånd att använda radiosändare får överlåtas efter godkännande från PTS enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2008-01-28
Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?
Tillståndsvillkoren innehåller inte några utbyggnadskrav.

2008-01-17
Vad har ni baserat de tekniska kraven på?
Spektrummaskerna i förslagen till tekniska tillståndsvillkor har utformats med utgångspunkt i ETSI:s standarderna Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) ETSI EN 301 908-7 v3.2.1 och ETSI EN 301 908-6 v3.2.1.

Upp


Ansökan


2008-01-25
Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?
Det finns inte några krav på sökandens nationalitet. Kraven på ansökan framgår av föreskrifterna och den allmänna inbjudan.

2008-01-17
Vad krävs för att få delta i auktionen?
Sökande ska inkomma med en ansökan, ett bud och en bankgaranti som uppfyller alla krav i föreskrifterna och i allmän inbjudan. Sista ansökningsdag är den 10 mars 2008. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

   

Checklista för sökande

Ska ha inkommit till PTS senast 10 mars

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

I det yttre förseglade kuvertet:

   

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett i bilaga 2 till allmän inbjudan

Firmatecknare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden)
* Observera särskild information för utländska sökande nedan

   

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivs¬registret (eller motsvarande för utländska sökanden)

Mall finns inte

Firmatecknare

I det inre förseglade kuvertet:

   

Bud

Budet kan formuleras i enlighet med mallen i bilaga 4 till allmän inbjudan.

Firmatecknare

Bankgaranti

Ja, bankgarantin måste ha det innehåll som framgår av mallen i bilaga 3 till allmän inbjudan.
Inga förändringar får göras jämfört med texten i mallen.

Behörig person på den bank som utfärdar bankgarantin

* Särskilt för utländska sökande
Om utdraget från näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska, engelska, tyska eller franska ska en engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan. Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansökan (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden ska en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas ansökan, med hänvisningar till relevant lagstiftning.

2008-01-17
Får man kvitto på att ansökan inkommit till PTS?
PTS kommer inte att skicka kvitto när ansökan inkommer eftersom inkomna ansökningar öppnas först efter sista ansökningsdag, den 11 mars. PTS rekommenderar därför att ansökan skickas till PTS som rekommenderat brev eller via bud (boka tid i förväg med projektledare Sally Ibrahim, 08- 678 55 00) om man vill säkerställa att ansökan inkommit i rätt tid.

Upp


Bud och bankgaranti


2008-02-06
Vad innebär det att bankgarantins belopp ska minst uppgå till samma belopp som budet plus handläggningsavgiftens belopp?
Bankgarantins belopp kan i och för sig vara högre än budets belopp plus handläggningsavgiftens belopp. Dock räknas budets belopp som det bud som sökanden lagt i auktionen. Om bankgarantins belopp är lägre än budets belopp plus handläggningsavgiftens belopp kan sökandens bud inte bli det vinnande budet i auktionen.


2008-01-25
Kan en filial eller ett dotterbolag i ett EES-land till en bank som kommer exempelvis från USA ställa ut bankgarantin?
Ja, om filialen eller dotterbolaget är etablerat i ett EES-land och är registrerat hos och står under tillsyn av detta lands regleringsmyndighet för banker.

2008-01-25
Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?
Ja, det måste vara en bank. Bankgarantin ska vara utställd av en bank i ett land som är medlem i EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

2008-01-17
Varför ska man inkomma med bud och bankgaranti i ett förseglat kuvert som i sin tur är istoppat i ett annat förseglat kuvert som innehåller ansökan?
Sista ansökningsdag är den 10 mars 2008 och den 11 mars kommer PTS att öppna det yttre förseglade kuvertet. Ansökningsblanketten och dess bilagor ska därför finnas i det yttre kuvertet. Det inre förseglade kuvertet kommer inte att öppnas den 11 mars.

De budgivare vars ansökningar uppfyller alla krav i föreskrifterna och allmän inbjudan kommer att kallas till en budöppning. Det är först vid budöppningen, som är planerad till den 18 mars 2008, som det inre kuvertet med budet och bankgarantin öppnas.

Upp


Auktionen


Betalning och tilldelning av tillstånd


Övergripande om auktionen

2008-01-28
Vad gäller om det finns skillnader mellan de svenska och de engelska dokumenten (föreskrifterna, allmän inbjudan och övriga dokument)?

De svenska dokumenten är de som gäller. De engelska översättningarna tillhandahålls endast som service och information.

Upp