Frågor och svar

Frågor och svar om tilldelningen i 2,6 GHz-bandet. Frågorna är grupperade under olika rubriker nedan.

 
PTS kommer att publicera alla mottagna frågor och svaren på dem på PTS webbplats, men kommer inte att publicera frågeställarens identitet. Den som vill hålla sin identitet hemlig kan anlita ett ombud för att ställa frågor. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte inkluderas i frågor till PTS.

Senaste frågorna

2008-03-04 Är det möjligt att återkalla en ansökan om att delta i auktionen? Kommer PTS att skicka tillbaka bankgarantin i så fall?
2008-03-04
Kan uppgifter i ansökan om vilka företag som ingår i samma koncern som sökanden hållas hemliga?
2008-02-06
Vad innebär det att bankgarantins belopp ska minst motsvara 9 400 000 kronor per poäng som den sökande vill ha möjlighet att bjuda på i auktionen?
2008-02-06
Hur vet budgivarna med vilka belopp som de kan lägga och höja sina bud?
2008-02-06 Ska eventuella ändringar bland koncernbolagen som inträffar efter det att ansökningstiden gått ut redovisas till PTS?
2008-01-28 Vad gäller om det finns skillnader mellan de svenska och de engelska dokumenten (föreskrifterna, allmän inbjudan och övriga dokument)?
2008-01-28 Är det möjligt att upplåta (hyra ut) tillstånd som tilldelas i auktionen till annan för att bygga ut nät och tillhandahålla tjänster?
2008-01-28 Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?
2008-01-28 Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?
2008-01-25 Kan en filial eller ett dotterbolag i ett EES-land till en bank som kommer exempelvis från USA ställa ut bankgarantin?
2008-01-25 Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?
2008-01-25 Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?
2008-01-17 Vilket språk kommer användargränssnittet i auktionssystemet att vara på?
2008-01-17 Kan man få reda på vilka som ska delta i auktionen?
2008-01-17 Vad har ni baserat de tekniska kraven på?
2008-01-17 Vad är det för skillnad på aktivitet och budrätt?
2008-01-17 Vad är poäng?
2008-01-17 Får man lägga högre bud än bankgarantins belopp?
2008-01-17 Hur stort belopp ska bankgarantin omfatta?
2008-01-17 Hur ska bankgarantin se ut?
2008-01-17 Vad är syftet med bankgarantin?
2008-01-17 Varför finns minimibud och hur har de satts?
2008-01-17 Vad händer om två företag som är närstående ansöker utan varandras vetskap?
2008-01-17
Vad kostar det att delta i auktionen?
2008-01-17 Vad krävs för att få delta i auktionen?
2008-01-17
Vem får ansöka om att delta i auktionen?
2007-12-19 Vad innebär förbudet att samarbeta?
2007-10-01 Ställs det några krav på användning av en viss teknik i dessa tillstånd?
2007-09-14 Kan tillståndsvillkoren ändras under tillståndstiden?
2007-09-14 När ska auktionen hållas?


Tillstånd och tillståndsvillkor

2008-01-28

Är det möjligt att upplåta (hyra ut) tillstånd som tilldelas i auktionen till annan för att bygga ut nät och tillhandahålla tjänster?

PTS tolkning av nu gällande lagstiftning är att tillståndshavaren inte får upplåta (hyra ut) sitt tillstånd att använda radiosändare som sådant. Det är däremot möjligt att genom avtal låta andra aktörer bygga ut nät, sköta nätdriften och tillhandahålla tjänster till slutanvändare. En offentlig utredning har tillsatts som ska överväga om lagstiftningen bör ändras så att uthyrning av tillstånd uttryckligen ska tillåtas (dir. 2007:111).

2008-01-28

Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?

Tillståndsvillkoren innehåller inte några utbyggnadskrav.

2008-01-28

Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?

Tillstånd att använda radiosändare får överlåtas efter godkännande från PTS enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2008-01-17

Vad har ni baserat de tekniska kraven på?

PTS har utformat tillståndsvillkoren med utgångspunkt i CEPT-rapporten, Draft CEPT Report 19.

2007-10-01

Ställs det några krav på användning av en viss teknik i dessa tillstånd?

Nej, tillstånden är teknikneutrala. Tillståndshavaren måste dock följa vissa tekniska tillståndsvillkor. Dessa syftar till att undvika att skadlig störning uppkommer för andra tillståndshavare i bandet 2500–2690 MHz och för tillståndshavare i andra frekvensband.

2007-09-14

Kan tillståndsvillkoren ändras under tillståndstiden?

Ja, PTS kan ändra tillståndsvillkoren på begäran av tillståndshavaren. Villkoren kan också ändras av andra skäl, exempelvis kan EU-kommissionen besluta om tekniska villkor som måste implementeras i alla medlemsstater i 2,6 GHz bandet.

Upp


Ansökan

2008-01-25

Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?

Det finns inte några krav på sökandens nationalitet. Kraven på ansökan framgår av föreskrifterna och den allmänna inbjudan.

2008-01-17

Vem får ansöka om att delta i auktionen?

Den som inkommer med en komplett ansökan och en bankgaranti på rätt sätt och i rätt tid.

2008-01-17

Vad krävs för att få delta i auktionen?

Sökande ska inkomma med en ansökan och en bankgaranti som uppfyller alla krav i föreskrifterna och i allmän inbjudan. Sista ansökningsdag är den 10 mars 2008. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

  

Checklista för sökande

Ska ha inkommit till PTS senast 10 mars

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett (bilaga 2 till allmän inbjudan)

Firmatecknare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden).
* Observera särskild information för utländska sökande nedan.

 

 

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivs¬registret (eller motsvarande för utländska sökanden)

Mall finns inte

Firmatecknare

Uppgift om närstående, dvs vilka juridiska personer som ingår i samma koncern som sökanden

Mall finns inte

Underskrift behövs inte

Bankgaranti

Ja, bankgarantin måste ha det innehåll som framgår av mallen i bilaga 3 till allmän inbjudan. Inga förändringar får göras jämfört med texten i mallen.

Behörig person på den bank som utfärdar bankgarantin

* Särskilt för utländska sökande Om utdraget från näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska, engelska, tyska eller franska ska en engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan. Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansökan (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden ska en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas ansökan, med hänvisningar till relevant lagstiftning.

Upp


Bankgaranti


2008-03-04

Är det möjligt att återkalla en ansökan om att delta i auktionen? Kommer PTS att skicka tillbaka bankgarantin i så fall?

En sökande kan återkalla sin ansökan om att få delta i auktionen. En begäran om återkallelse ska skickas till PTS och vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare. Om en ansökan återkallas kommer PTS snarast att återsända bankgarantin.


2008-02-06

Vad innebär det att bankgarantins belopp ska minst motsvara 9 400 000 kronor per poäng som den sökande vill ha möjlighet att bjuda på i auktionen?

Varje budgivare tilldelas i den första budrundan en budrätt som ett antal poäng, vilka bestäms som beloppet på budgivarens bankgaranti delat med 9 400 000 kr, avrundat nedåt. En budgivare kan aldrig ha mer än 14 poängs budrätt, även om bankgarantins belopp motsvarar ett högre antal poäng än 14.


2008-01-25

Kan en filial eller ett dotterbolag i ett EES-land till en bank som kommer exempelvis från USA ställa ut bankgarantin?

Ja, om filialen eller dotterbolaget är etablerat i ett EES-land och är registrerat hos och står under tillsyn av detta lands regleringsmyndighet för banker.


2008-01-25

Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?

Ja, det måste vara en bank. Bankgarantin ska vara utställd av en bank i ett land som är medlem i EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).


2008-01-17

Vad är syftet med bankgarantin?

Bankgarantin ska skydda statens fordran på den vinnande budgivaren. Budgivare som inte vinner några tillstånd behöver inte betala något till PTS.


2008-01-17

Hur ska bankgarantin se ut?

Bankgarantin ska vara utställd i svenska kronor och måste ha det innehåll som framgår av bilaga 3 till allmän inbjudan. Bankgarantin ska vara utställd av en bank i ett land som är medlem i EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).


2008-01-17

Hur stort belopp ska bankgarantin omfatta?

Bankgarantins belopp ska minst motsvara 9 400 000 kronor per poäng som den sökande vill ha möjlighet att bjuda på i auktionen. Exempelvis, för att få bjuda på ett FDD-block ska man lämna en bankgaranti på 9 400 000 kronor och för TDD-blocket 47 000 000 kronor.


2008-01-17

Får man lägga högre bud än bankgarantins belopp?

Ja, bankgarantins storlek utgör ingen begränsning för hur höga bud en budgivare kan lägga i auktionen.

Upp


Närstående

2008-03-04

Kan uppgifter i ansökan om vilka företag som ingår i samma koncern som sökanden hållas hemliga?

En sökande kan ange i sin ansökan att sökanden vill att uppgifter om koncernföretag ska vara hemliga. PTS kommer att behandla en sådan begäran enligt gällande regler i sekretesslagen (1980:100). PTS eventuella beslut om sekretess kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. PTS kan därför inte garantera att uppgifter ska behandlas med sekretess.


2008-02-06

Ska eventuella ändringar bland koncernbolagen som inträffar efter det att ansökningstiden gått ut redovisas till PTS?

Sökandena ska i sina ansökningar redovisa vilka juridiska personer som ingår i samma koncern som den sökande vid ansökningstillfället. Det finns inte något krav på att sökandena självmant redovisar förändringar i koncernförhållanden som skett efter ansökan.

Förbudet i 12 § föreskrifterna om att två eller flera närstående inte samtidigt får delta i auktionen gäller dock under hela auktionen. Om något företag inte följer denna regel får PTS enligt 25 § avstänga denne från deltagande i auktionen.


2008-01-17

Vad händer om två företag som är närstående ansöker utan varandras vetskap?

Om två (eller flera) närstående företag skulle ansöka kommer PTS att begära att de sökande ska ange vilken av dessa som ska delta i auktionen. Följs inte denna begäran får ingen av de närstående delta i auktionen.

Upp


Samarbete

2007-12-19

Vad innebär förbudet att samarbeta?

Budgivare får inte samarbeta inför eller under auktionen avseende denna auktion, exempelvis får en budgivare inte samordna sin budgivning med andra budgivare. Diskussion om auktionen mellan två budgivare kan tolkas som samarbete. Regeln om samarbetsförbud gäller dels samarbete mellan aktörer som har för avsikt att själva bli budgivare, dels mellan aktörer som har godkänts som budgivare. Den avser dock endast samarbete som sker efter det att en aktör har fattat sitt eget beslut om avsikt att själv bli budgivare, inte diskussioner som mynnar ut i ett beslut om att ansöka om att få bli budgivare eller inte. Det är alltså enligt PTS föreskrifter tillåtet att göra en överenskommelse om att en viss aktör ska företräda andra och därmed att vissa andra aktörer inte ska ansöka om att bli budgivare.

Upp


Auktionen och provauktionen

2008-02-06

Hur vet budgivarna med vilka belopp som de kan lägga och höja sina bud?

Minimibuden för varje frekvensblock framgår av den allmänna inbjudan till ansökan. I varje budrunda bestämmer auktionsförrättaren (PTS) en nivå för varje frekvensblock på vilken budgivaren kan lägga eller höja bud (under förutsättning att budgivaren har tillräcklig budrätt). I vissa fall kan budnivån för ett frekvensblock också variera mellan olika budgivare. De fastställda budnivåerna kommer att tillkännages i början av varje budrunda genom det elektroniska auktionssystemet.


2008-01-17

Varför finns minimibud och hur har de satts?

Syftet med minimibud är att förkorta auktionsprocessen. Minimibuden är satta så att de med stor sannolikhet understiger marknadsvärdet för tillstånden, men så höga att det inte blir onödigt många budrundor. Vid bedömningen har PTS bland annat använt pris¬information från auktioner i samma eller liknande frekvensband i andra länder.


2008-01-17

Vad är poäng?

Auktionen omfattar 15 frekvensblock (14 FDD- och ett TDD-block). Varje frekvensblock har tilldelats ett värde som anges i poäng. FDD-blocken har tilldelats ett poäng vardera och TDD-blocket har tilldelats fem poäng, totalt sett finns alltså frekvensblock till ett värde av 19 poäng. En budgivare får dock totalt endast bjuda på 14 poäng (så kallat spektrumtak). Sökande måste lämna in en bankgaranti till PTS som minst ska omfatta 9 400 000 kronor per poäng som den sökande vill ha möjlighet att bjuda på auktionen. Poängtal används även under själva auktionen för att beräkna aktivitet och budrätt (se kapitel 6.6 i allmän inbjudan).


2008-01-17

Vad är det för skillnad på aktivitet och budrätt?

En budgivares budrätt, som anges som ett poängtal, avgör dennes rätt att lägga bud i auktionens olika budrundor. I den första budrundan bestäms budgivarens budrätt av bankgarantins storlek. För att en budgivare ska behålla budrätten krävs som huvudregel att denne är aktiv i auktionen. Budgivarens aktivitet beräknas i poäng vid varje budrundas slut. Budrätten inför nästkommande runda beräknas sedan som aktiviteten plus poäng som erhålls genom att bud återaktiveras Läs mer i kapitel 6.6 i allmän inbjudan.


2008-01-17

Vilket språk kommer användargränssnittet i auktionssystemet att vara på?

Engelska.

Upp


Betalning och tilldelning av tillstånd


Tidplanen

2007-09-14

När ska auktionen hållas?

Auktionen är planerad till den 14 april 2008. 

Upp


Övergripande om tilldelningen i 2,6-GHz-bandet

2008-01-28

Vad gäller om det finns skillnader mellan de svenska och de engelska dokumenten (föreskrifterna, allmän inbjudan och övriga dokument)?

De svenska dokumenten är de som gäller. De engelska översättningarna tillhandahålls endast som service och information.


2008-01-17

Vad kostar det att delta i auktionen?

Sökande behöver inte betala någon anmälningsavgift, däremot ska man inkomma med en bankgaranti vilket kan medföra en kostnad för sökanden. Bankgarantin har till syfte att skydda statens fordran på vinnande budgivare. Den som vinner budgivning ska betala auktionslikvid (vinnande bud) och en handläggningsavgift samt efter tilldelning av tillståndet ska årsavgift betalas för tillståndet. (Den som inte vinner någon budgivning behöver inte betala något till PTS och bankgarantin återsänds så snart som möjligt efter auktionen.) Utöver detta tillkommer arbetstid hos de sökande, dels för att sätta sig in i auktionsreglerna och förbereda sig, dels för deltagandet i auktionen som beräknas hålla på i 2-10 arbetsdagar.


2008-01-17

Kan man få reda på vilka som ska delta i auktionen?

PTS har inte för avsikt att publicera namnen på de som ansöker om att få delta i auktionen eller på godkända budgivare. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats. PTS avser inte heller att publicera information om belopp på icke vinnande bud.

Upp