Checklista för ansökan 2500-2690

Sökande ska inkomma med en ansökan och en bankgaranti som uppfyller alla krav i föreskrifterna och i allmän inbjudan. Sista ansökningsdag är den 10 mars 2008. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

Checklista för sökande

Ska ha inkommit till PTS senast 10 mars

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett (bilaga 2 till allmän inbjudan)

Firmatecknare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden).
* Observera särskild information för utländska sökande nedan.

 

 

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivs¬registret (eller motsvarande för utländska sökanden)

Mall finns inte

Firmatecknare

Uppgift om närstående, dvs vilka juridiska personer som ingår i samma koncern som sökanden

Mall finns inte

Underskrift behövs inte

Bankgaranti

Ja, bankgarantin måste ha det innehåll som framgår av mallen i bilaga 3 till allmän inbjudan. Inga förändringar får göras jämfört med texten i mallen.

Behörig person på den bank som utfärdar bankgarantin

* Särskilt för utländska sökande Om utdraget från näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska, engelska, tyska eller franska ska en engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan. Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansökan (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden ska en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas ansökan, med hänvisningar till relevant lagstiftning.