Checklista för ansökan 28 GHz

Sökande ska inkomma med en ansökan och en bankgaranti som uppfyller alla krav i föreskrifterna och i allmän inbjudan. Sista ansökningsdag är den 25 aug 2009. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

Checklista för sökande

Ska ha inkommit till PTS senast 25 augusti

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett

Firmatecknare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden). 
Se information på anmälningsblanketten. 

 

 

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden).

Mall finns inte

Firmatecknare

Uppgift om närstående, dvs vilka juridiska personer som ingår i samma koncern som sökanden. (Koncern definieras i den allmänna inbjudan).

Mall finns inte

Underskrift behövs inte

Bankgaranti

Ja, bankgarantin måste ha det innehåll som framgår av mallen (mallen är bifogad den allmän inbjudan). Inga förändringar får göras jämfört med texten i mallen.

Behörig person på den bank som utfärdar bankgarantin