Frågor och svar

Frågor och svar om tilldelningen i 28 GHz-bandet. Frågorna är grupperade under olika rubriker nedan.

PTS kommer att publicera alla mottagna frågor och svaren på dem på PTS webbplats, men kommer inte att publicera frågeställarens identitet. Den som vill hålla sin identitet hemlig kan anlita ett ombud för att ställa frågor. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte inkluderas i frågor till PTS.

Senaste frågorna

2009-08-21 Vilken information skickar PTS till budgivarna inför varje budrunda? 
2009-06-02
Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?
2009-06-02 Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?
2009-06-02 Ställs det några krav på användning av en viss teknik i dessa tillstånd?
2009-06-02 Kan tillståndsvillkoren ändras under tillståndstiden?
2009-06-02 Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?
2009-06-02 Vem får ansöka om att delta i auktionen? 
2009-06-02 Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?
2009-06-02 Vad är syftet med bankgarantin?
2009-06-02 Får man lägga högre bud än bankgarantins belopp?
2009-06-02 Ska eventuella ändringar bland koncernbolagen som inträffar efter det att ansökningstiden gått ut redovisas till PTS?
_____________________________________________________________________________

Tillstånd och tillståndsvillkor

2009-06-02
Kommer tillståndsvillkoren att förenas med utbyggnadskrav?

Tillståndsvillkoren innehåller inte några utbyggnadskrav.

2009-06-02
Är det möjligt att överlåta tillstånd efter auktionen?

Tillstånd att använda radiosändare får överlåtas efter godkännande från PTS enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2009-06-02
Ställs det några krav på användning av en viss teknik i dessa tillstånd?

Tillstånden är med vissa begränsningar teknikneutrala. Tillståndshavaren måste följa vissa tekniska tillståndsvillkor. Dessa syftar till att undvika att skadlig störning uppkommer för andra tillståndshavare i detta och omkringliggande band.

2009-06-02
Kan tillståndsvillkoren ändras under tillståndstiden?

Ja, PTS kan ändra tillståndsvillkoren på begäran av tillståndshavaren. Villkoren kan också ändras av andra skäl, exempelvis kan EU-kommissionen besluta om tekniska villkor som måste implementeras i alla medlemsstater i 28 GHz-bandet.

Upp

_____________________________________________________________________________

Ansökan

2009-06-02
Finns det några krav på att sökanden måste vara svensk eller komma från EU?

Det finns inte några krav på sökandens nationalitet. Kraven på ansökan framgår av föreskrifterna och den allmänna inbjudan.

2009-06-02
Vem får ansöka om att delta i auktionen?

Den som inkommer med en komplett ansökan och en bankgaranti på rätt sätt och i rätt tid.

Upp

_____________________________________________________________________________

Bankgaranti

2009-06-02
Måste det företag som ställer ut bankgarantin vara en bank?

Ja, det måste vara en bank. Övriga krav finns i allmän inbjudan.

2009-06-02
Vad är syftet med bankgarantin?

Bankgarantin ska skydda statens fordran på den vinnande budgivaren. Budgivare som inte vinner några tillstånd behöver inte betala något till PTS.

2009-06-02
Får man lägga högre bud än bankgarantins belopp?

Ja, bankgarantins storlek utgör ingen begränsning för hur höga bud en budgivare kan lägga i auktionen.

Upp

______________________________________________________________________________

Närstående

2009-06-02
Ska eventuella ändringar bland koncernbolagen som inträffar efter det att ansökningstiden gått ut redovisas till PTS?

Sökandena ska i sina ansökningar redovisa vilka juridiska personer som ingår i samma koncern som den sökande vid ansökningstillfället. Det finns inte något krav på att sökandena självmant redovisar förändringar i koncernförhållanden som skett efter ansökan.

Upp

______________________________________________________________________________

Samarbete

______________________________________________________________________________

Auktionen och provauktionen

2009-08-21
Vilken information skickar PTS till budgivarna inför varje budrunda?

PTS kommer inför varje budrunda i steg 1 av auktionen att via e-post informera varje budgivare om:
• Pris per frekvensblock
• Total efterfrågan  på frekvensblock i förra budrundan (gäller från och med budrunda 2)
• Budgivarens kvarvarande passningsrätter
• Budgivarens budrätt
• Tidpunkt då budet senast ska vara inkommet till PTS (PTS klocka gäller).

______________________________________________________________________________

Betalning och tilldelning av tillstånd

______________________________________________________________________________

Tidplanen

______________________________________________________________________________

Övergripande om tilldelningen i 28-GHz-bandet

 

Upp