Frågor och svar

Frågor och svar om tilldelningen i 3,6 och 3,8 GHz-bandet. Frågorna är grupperade under olika rubriker nedan.

Senaste frågorna

2007-09-06 Vi är en kommun och finns inte med i Näringslivsregistret. Vad ska vi skicka in tillsammans med ansökan?
2007-09-06 Kan man ange mer än en kontaktperson i ansökan?
2007-09-06
Kan rätten att delta i auktionen efter en godkänd ansökan flyttas till ett annat företag (t.ex. efter ett konsortieavtal)?
2007-09-06 Vi har inte bestämt oss än om vi vill delta. Kan man skicka in en komplett ansökan (och betala deposition i tid), och sedan låta bli att delta?
2007-09-06 Vi vill bjuda i en kommun med depositionsbeloppet 2000 kr. Hur mycket ska vi betala in i deposition?
2007-08-31 Hur ska jag göra om jag har problem med att betala in deposition?
2007-08-24 Är det bara utländska sökande som ska skicka in utdrag ur näringslivsregistret eller motsvarande?
2007-08-24 Var i ansökan fyller man i vilka kommuner man är intresserad av att vinna tillstånd i?
2007-06-28 Vad kommer tillstånden att kosta i auktionen?
2007-04-20 Varför ställer inte PTS några utbyggnadskrav för tillstånden?
2007-04-20 Varför tilldelar PTS separata tillstånd för FDD och TDD?
2007-04-20 Varför medför inte statligt ägande närstående?
2007-04-20 Varför ska tilldelningen ske genom en auktion?
2007-04-20 Är det svårt att vara med i auktionen?
2007-04-20 Vilka får vara med i auktionen?
2007-04-20 Vad är extraordinära händelser under auktionen?
2007-04-20 Varför tar det så lång tid? Varför så stora förseningar?
2007-04-20 Varför tilldelar PTS tillstånd i 3,6-3,8 GHz-bandet?
2007-04-20 På vilka sätt leder detta till bättre konkurrens inom bredbandsområdet?
2007-04-20 På vilka sätt innebär de här tillstånden bättre förutsättningar för att ge konsumenterna bredband, än vid tidigare tilldelningar?
2007-04-20 Hur många fler tror PTS kommer att få bredband som en följd av de nya tillstånden?
2007-04-20 Varför publiceras inte all information om auktionen också på engelska?


Tillstånd och tillståndsvillkor


2007-04-20
Varför ställer inte PTS några utbyggnadskrav för tillstånden?
PTS menar att det är svårt att sätta ett väl avvägt utbyggnadskrav. På grund av att det är relativt höga frekvenser är det oerhört kostsamt att bygga ut stor yttäckning. PTS anser också att auktionstilldelning (där betalningsviljan styr), andrahandshandel och en förändrad avgiftssättning minskar behovet av utbyggnadskrav.

2007-04-20
Varför tilldelar PTS separata tillstånd för FDD och TDD?
PTS anser att en helt teknikneutral tilldelning för dessa små tillståndsområden (kommuner) är olämplig på grund av störningsproblematik och spektrumeffektivitetsskäl. PTS vill inte tilldela bara FDD- eller TDD-tillstånd eftersom efterfrågan på respektive tillståndstyp är osäker. Skulle marknaden endast efterfråga TDD-tillstånd är en ändring från FDD- till TDD-användning relativt lätt att genomföra.

Upp


Ansökan


2007-09-06
Vi är en kommun och finns inte med i Näringslivsregistret. Vad ska vi skicka in tillsammans med ansökan? 
Ett dokument som visar vem som är behörig firmatecknare för kommunen, t.ex. ett fullmäktigeprotokoll eller liknande.

2007-09-06
Kan man ange mer än en kontaktperson i ansökan?
Ja, men ange i så fall vem som i första hand ska kontaktas av PTS vid behov. Observera också att alla som uppges som kontaktpersoner får rätt att företräda den sökande i auktionen.

2007-09-06 
Kan rätten att delta i auktionen efter en godkänd ansökan flyttas till ett annat företag (t.ex. efter ett konsortieavtal)? 
Nej. Men ni kan överlåta ett vunnet tillstånd efter auktionen till ett annat företag, efter medgivande från PTS.

2007-09-06
Vi har inte bestämt oss än om vi vill delta. Kan man skicka in en komplett ansökan (och betala deposition i tid), och sedan låta bli att delta?
Javisst. Det är bara att låta bli att lägga bud i auktionen. Då vinner ni inga tillstånd och får tillbaka hela depositionen efter auktionen.

2007-08-24
Är det bara utländska sökande som ska skicka in utdrag ur näringslivsregistret eller motsvarande?

Nej, även svenska sökande måste bifoga sådant.

2007-08-24
Var i ansökan fyller man i vilka kommuner man är intresserad av att vinna tillstånd i?
Det gör man inte i ansökan. Genom att betala in deposition får man rätt att bjuda i kommuner med viss folkmängd. Sedan visar man vilka kommuner man är intresserad av genom att bjuda i auktionen.


Deposition


2007-0906
Vi vill bjuda i en kommun med depositionsbeloppet 2000 kr. Hur mycket ska vi betala in i deposition?
10000 kr, eftersom detta är minimideposition för att delta i auktionen.

2007-08-31
Hur ska jag göra om jag har problem med att betala in deposition?
Om du har problem att betala in deposition på bankkontonummer 99603403064383 (Nordea), gör så här i stället: Betala in deposition på plusgiro 306438-3, ange organisationsnummer (samma som använts i ansökan) som meddelande till betalningsmottagaren.


Närstående


2007-04-20
Varför medför inte statligt ägande närstående?
Syftet med spektrumtak och närståendebedömning är att sprida tillstånden för att åstadkomma konkurrens. PTS anser inte att det faktum att staten äger andelar i två eller flera aktörer (t.ex. TeliaSonera och Vattenfall) riskerar att minska konkurrensen. Observera att två budgivare som ingår i samma koncern alltid är närstående även om koncernen skulle vara statligt ägd.

Upp


Auktionen och provauktionen


2007-04-20
Varför ska tilldelningen ske genom en auktion?
PTS policy är att auktioner ska vara förstahandsvalet när PTS fördelar tillstånd vid en konkurrenssituation. Enligt PTS uppfattning innebär auktionsformen att transparensen och effektiviteten ökar när tillstånd tilldelas till den som värderar det högst. När det rör sig om ett mycket stort antal tillstånd - som i det här fallet (1160 st) – är en auktion den mest effektiva och snabbaste lösningen. Det alternativ som PTS har till auktion är en så kallad skönhetstävling, där PTS ställer upp kriterier och rangordnar de sökande. En skönhetstävling skulle i det här fallet bli alltför tidsödande.

2007-04-20
Är det svårt att vara med i auktionen?
När man väl deltar i själva auktionen får man instruktioner i auktionsverktyget. Men det är oerhört viktigt att man i förväg läser in sig på alla regler och möjligheter. Om man inte följer reglerna i föreskrifterna riskerar man att uteslutas och inte få de tillstånd man vill ha. Det är också viktigt att i förväg ha värderat tillstånden och därigenom veta vilket/vilka tillstånd man vill ha och vad man är beredd att bjuda i auktionen. Det gäller alltså att vara väl förberedd. Vi kommer att ha mycket information på webben om hur auktionen går till och vi håller dessutom en provauktion så att alla deltagare får öva på auktionsverktyget.

2007-04-20
Vilka får vara med i auktionen?
Alla som är intresserade, även till exempel kommuner och landsting eftersom deltagande i auktionen inte omfattas av LOU. Det finns dock en begränsning som innebär att två företag som är närstående (definition finns i föreskrifterna) inte kan bjuda på tillstånd inom samma kommun.

2007-04-20
Vad är extraordinära händelser under auktionen?
Exempel på extraordinära händelser är tekniska avbrott som drabbar PTS eller flera budgivare, terroristattack, Internetkrasch eller extraordinär väderlek som påverkar PTS eller flera budgivare. PTS kan emellertid inte i förväg ge en uttömmande lista på extraordinära händelser, då de oftast är oförutsedda.

Upp


Betalning och tilldelning av tillstånd


2007-06-28
Vad kommer tillstånden att kosta i auktionen?
Det kan PTS inte bedöma. Hur mycket man måste bjuda för att vinna ett tillstånd beror på hur många andra budgivare som konkurrerar om tillståndet och vad de är beredda att betala.

Men i diagrammet kan man se vad tillstånd kostade i auktioner av liknande frekvensband i andra länder. Priset är uttryckt som kronor per MHz per capita befolkningstäckning för att möjliggöra en viss jämförbarhet. Observera dock att tillståndsvillkor såsom avgifter och täckningskrav varierar från land till land. Bland många andra faktorer påverkas priset också av när auktionen skedde och konjunktur, tillgång på utrustning och tillgång på kapital vid det tillfället. Se diagrammet (öppnas i nytt fönster)


Tidplanen


2007-04-20
Varför tar det så lång tid? Varför så stora förseningar?
I september 2005 slutförde PTS en konsultation med marknaden om intresset för tillstånd till trådlöst bredband. Den tid som gick från det tillfället fram till att PTS i juni 2006 bjöd in till ansökan om tillstånden ägnades bland annat åt att utreda hur olika tilldelningar av trådlösa bredbandstillstånd påverkar konkurrenssituationen. När ansökningstiden gick ut i augusti 2006 såg PTS att intresset översteg antalet tillgängliga tillstånd och beslutade därför att en auktion ska hållas. Auktionen planerades till tidig höst 2007. Under tiden fram till dess skulle PTS ta fram en föreskrift om auktionen och upphandla ett verktyg för Internet-auktioner. Den första upphandlingen överklagades dock och måste därför göras om. Auktionen kommer därför att försenas med några månader och hållas senare på hösten.

Upp


Övergripande om tilldelningen i 3,6-3,8 GHz-bandet


2007-04-20
Varför tilldelar PTS tillstånd i 3,6-3,8 GHz-bandet?
PTS tilldelning av tillstånd ger förutsättningar för att operatörer ska kunna bygga bredbandsnät. I förlängningen kan det leda till att konkurrensen på bredbandsmarknaden ökar och till att fler konsumenter får tillgång till bredbandstjänster. Trådlösa bredbandstjänster är ett av de alternativ som finns för konsumenter som vill ha bredband.

2007-04-20
På vilka sätt leder detta till bättre konkurrens inom bredbandsområdet?
Nya tillstånd för trådlöst bredband kan ge tjänster från fler bredbandsleverantörer att välja på för konsumenterna. Trådlösa bredbandstjänster är på många platser ett komplement till bredband via fasta nät. Auktion, tillsammans med teknik- och tjänsteneutrala tillstånd, ger marknaden en större frihet att utforma och lansera tjänster i den takt som är marknadsmässigt motiverad. Det är marknadsaktörerna, inte PTS, bäst lämpade att göra.

2007-04-20
På vilka sätt innebär de här tillstånden bättre förutsättningar för att ge konsumenterna bredband, än vid tidigare tilldelningar?
Vi kan nu tilldela kommunbaserade tillstånd vilket inte varit praktiskt möjligt tidigare. Det intresse vi såg vid ansökan om tillstånden, i augusti 2006, pekar på att det finns många potentiella leverantörer som vill utnyttja frekvensutrymmet för att erbjuda bredband. Den tekniska utvecklingen, med mer spridda tekniska standarder och billigare utrustning ger också förutsättningar för att operatörerna ska ta fram konsumentinriktade tjänster.

2007-04-20
Hur många fler tror PTS kommer att få bredband som en följd av de nya tillstånden?
Det kan vi inte bedöma. Men för de som vill ha bredband blir förutsättningarna bättre ju fler alternativ som finns. Då kan den tendens vi ser idag, att allt fler konsumenter skaffar bredband, hålla i sig.

2007-04-20
Varför publiceras inte all information om auktionen också på engelska?
PTS är en svensk förvaltningsmyndighet och ska i sin handläggning av ärenden använda det svenska språket. Eftersom den aktuella auktionen även kan komma att intressera utländska aktörer kommer PTS att översätta information om att auktionen ska hållas till engelska. Små aktörer med intresse av auktionen förväntas vara svenskspråkiga och större aktörer förväntas ha resurser att skaffa svenskspråkig kompetens om de vill delta.

Upp