2,1 GHz-bandet

2,1 GHz-bandet tilldelades år 2000 för 3G.

Det finns tre 3G-operatörer i Sverige: Telenor, 3 och Tele2/Telia Sonera som delar på ett tillstånd.


2011-03-30
Nya tillståndsvillkor utan krav på viss teknik eller tjänst.
Läs nyheten


2011-02-08
PTS remissar förslag till nya tillståndsvillkor för 2,1 GHz-bandet. De nya villkoren innehåller inte krav på specifik teknik, tjänst, befolkningstäckning eller egen infrastruktur.
Läs nyheten2007-06-01
De sista 3G-näten i Sverige som uppfyller tillståndsvillkoren är klara. Hi3G och Telenor har nu rapporterat till PTS att respektive bolags nät täcker 8 860 000 personer.
Läs mer
Länk till uppdaterat faktablad om vägen till 3G i Sverige

 


2006-12-01
SULAB, Telia Soneras och Tele 2:s gemensamma bolag för 3G-utbyggnad, rapporterade till PTS att bolagets nät täcker 8 860 000 personer. Det var denna befolkningstäckning som operatörerna utlovade när 3G-licenserna delades ut, och som skrevs in i tillståndsvillkoren.
Läs mer

 


2006-10-27
3G-tjänsten "Tolken i fickan" fick hedersomnämnande på Mobilgalan
Läs pressmeddelandet

 


2006-10-17
PTS förbereder arbetet med att tilldela frekvensbandet 2010-2020 MHz och 2500-2690 MHz. Tilldelningen är planerad att ske i slutet av 2007 genom ett auktionsförfarande. Så snart förslag på tilldelningsprocessen och kriterierna är klara kommer de att remissas med marknaden vilket planeras ske under hösten 2007.

 


2006-08-09
3G-näten ska vara helt klara senast juni 2007. Läs mer om PTS underrättelser. 


2006-06-27
Den 1 juli ändras lagen om elektronisk kommunikation så att PTS får lättare att tvinga 3G-operatörerna att mastdela. Läs mer om mastdelning.

 


2006-06-15
PTS har tagit beslut om 3G-tillståndshavarnas nya tillståndsvillkor. Förslaget på nya tillståndsvillkor har varit ute på samråd och börjar gälla 1 juli. Läs mer om de nya tillståndsvillkoren.

 


2006-06-09
Nya täckningssiffror för 3G. 3G-operatörerna täcker 93-94 procent av den befolkningstäckning på 8 860 000 personer som de utlovat. Se sammanställning av 3G-täckning per kommun.

 


2006-06-08
Taltrafiken i 3G-näten tredubblades under 2005 och utgör cirka 7 procent av den totala mobila taltrafiken. Mängden data som skickades i mobilnäten fyrdubblades under året. Detta visar PTS rapport Svensk telemarknad. Till Svensk telemarknad. 


UMTS-utbyggnaden - slutlig rapport 2005 - PTS-ER-2006:4
2006-02-23
PTS slutliga rapport till regeringen om UMTS-utbyggnaden
Läs rapporten inkl. bilagor (pdf)

UMTS-utbyggnaden - delrapport
2005-06-23
PTS delrapport till regeringen om UMTS-utbyggnaden.
Läs rapporten (pdf 124 kB)
Bilaga 1 (pdf 123 kB)

Rapport om täckningsvillkor för 3G: Coverage Requirements for UMTS
2004-09-03
3G-operatörerna ansökte i juni om att ändra tillståndsvillkoren för sina 3G-tillstånd. Bland annat vill de sänka pilotsignalen från 58 dB-mikrovolt per meter och att ändra ytsannolikheten från 95 till 90 procent. PTS har gett i uppdrag till en konsult att utreda om en sänkning av pilotsignalen och en ändring av ytsannolikheten påverkar de krav på överföringshastighet som PTS har satt på 144 till 384 kbit/s.
Läs kort sammanfattning av rapporten
Läs rapporten (pdf 247 kb)

UMTS-utbyggnaden - delrapport
2004-06-30
PTS delrapport till regeringen om UMTS-utbyggnaden.
Läs rapporten (pdf 126 kB)

Potential value of additional spectrum for an UMTS operator
april 2004
HiQ har på uppdrag av PTS undersökt värdet av ytterligare spektrum för UMTS-tillståndshavare. Rapporten redogör för vilka besparingar ytterligare spektrum skulle kunna medföra om behov av ytterligare kapacitet uppstår.
PTS välkomnar synpunkter och kommentarer på rapporten senast 28 maj 2004.  
Läs rapporten (endast på engelska) (pdf 703 kB)

Enkät till landets kommuner om bygglovsansökningar
2003-12-29
Temo har på uppdrag av PTS under oktober och november 2003 genomfört en webbaserad enkätundersökning om framdrift bygglovsansökningar t.o.m. 30/9 2003.
Läs resultatet (pdf 418 kB)

UMTS-utbyggnaden - statusrapport
2003-12-17
PTS delrapport till regeringen om UMTS-utbyggnaden.
Läs rapporten (pdf 182 kB)

Framväxten av nya mobila marknader – förslag till möjliga åtgärder - PTS-ER-2003:44 
2003-12-18
PTS rapport till regeringen om UMTS-utbyggnaden och marknads- och tjänsteutvecklingen för mobil kommunikation.
Läs rapporten (pdf 338 kB)

Framväxten av nya mobila marknader – en överblick - PTS-ER-2003:33
2003-07-30
Rapporten beskriver marknads- och tjänsteutveckling för mobil kommunikation dels för konsumenter och dels för företag och organisationer.
Läs rapporten (pdf 343 kB)

UMTS - en överblick av utbyggnaden - PTS-ER-2003:30
2003-07-30
Delrapport (pdf 240 kB)

Användningen av mobila tjänster och intresse av 3G och 3G-tjänster på konsumentmarknaden - PTS-ER-2003:28
2003-06-30
AB Stelacon har på uppdrag av PTS undersökt den svenska konsumentmarknadens innehav av mobila terminaler, användning av mobil kommunikation samt intresse av och efterfrågan på 3G och 3G-tjänster.
Läs rapporten (pdf 257 kB)

TEMO-undersökningar om bygglovshandläggningen av 3G-master
2003-04-07
Kvantitativ enkät till landets kommuner (pdf 616 kB)
25 kommuner om bygglovshandläggningen - kvalitativ studie (pdf 579 kB)

3G Network Investments in Sweden
20 february 2003
En studie av IMIT & Chalmers på uppdrag av PTS.
Läs rapporten (pdf 417 kB)

3G rollout status - en rapport om 3G-utvecklingen i Europa
9 oktober 2002
En lägesbeskrivning över 3G-utbyggnaden i Europa utförd av Northstream på uppdrag av PTS.
Läs rapporten (pdf 526 kB)

Studie om nätdelning för 3G Network Sharing
20 november 2001
Studien handlar om om nätdelning för 3G. Slutsatsen från studien är att nätdelning för mobiloperatörer kräver balansgång mellan de konkurrenseffekter och besparingar som kan uppnås. I rapporten analyseras Network Sharing och de effekter detta har för konkurrens.
Läs rapporten (pdf 1 847 kB)

Tillståndsgivningen för UMTS i Sverige
27 juni 2001
Läs rapporten

Tillgänglig kapacitet på mobila telenät
15 maj 2001
En D-uppsats vid Blekinge tekniska högskola som behandlar telelagens relativt nya 23a§.
Läs uppsatsen

Critical Success Factors for a New Entrant UMTS Network in Sweden
12 november 1999, Questus
The study discusses and identifies the optimal regulatory, technical, administrative, economic and legal factors to ensure that new entrants can succeed in providing real competition in the face of the established incumbent operators.
Read the study (pdf 354 kB)

Inför UMTS - en studie av marknaden
Juni 1999, Communicator
Rapporten belyser en tänkbar marknadsutveckling inom telekommunikationsområdet, med fokus på teletrafik som hanteras via mobilnät. Det tidsperspektiv som studeras är från år 2000 fram till år 2010 med tyngdpunkt på de första fem åren.
Läs studien