Utrustning

Nytt direktiv om radioutrustning

Den 13 juni 2016 ersattes R&TTE-direktivet av RE-direktivet (direktiv 2014/53/EU).

Direktivet införlivas i svensk rätt genom:

Lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning samt PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning kommer att ersättas av de nya rättsakterna.

De viktigaste nyheterna är

Tillämpningsområdet:

 • Omfattar radio- och tv-apparater
 • Omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz
 • Omfattar inte fast terminalutrustning (den omfattas av EMC- och LVD-direktivet)
 • Förtydligar att radar (utrustning för radiobestämning) omfattas

Tekniska krav:

 • Radioutrustningen ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning (art. 3.2), med andra ord införs krav på mottagaregenskaper

De ekonomiska aktörers skyldigheter:

 • Tydliga och detaljerade skyldigheter för tillverkare, tillverkarens representant, importörer och distributörer införs
 • Krav på spårbarhet

Administrativa krav:

 • Bruksanvisningen för utrustning som sänder radiovågor ska innehålla uppgifter om frekvensband och uteffekt
 • Bruksanvisningen ska innehålla en beskrivning av tillbehör och komponenter (inklusive programvara) som gör det möjligt att använda utrustningen att fungera som avsett
 • Tydliga krav vad gäller märkning av utrustning
 • CE-märkning ska finnas på produkten och förpackningen men inte längre på medföljande dokument
 • Mallar för den fullständiga och den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse

 • När det gäller bedömningen av kraven för skydd av hälsa och säkerhet i art. 3.1(a) ska hänsyn tas till de förhållanden som rimligen kan förutses

Anmälningsskyldighet

 • Radioutrustning, som sänder på frekvenser på frekvensband som inte är harmoniserade inom EU, behöver inte längre anmälas till PTS innan de får sättas på marknaden

Övergångstid

 • Utrustning som uppfyller kraven i R&TTE-direktivet får tillhandahållas på marknaden tom 12 juni 2017

Under året kommer även nya vägledningsdokument tas fram på EU-nivå.

Krav enligt R&TTE-direktivet

Administrativa och tekniska krav

Den som sätter radio- eller teleterminalutrustning på marknaden i Sverige ansvarar också för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radio- och teleterminalutrustning ska uppfylla s.k. väsentliga egenskapskrav i tekniskt hänseende. Utrustningen ska ha genomgått ett särskilt förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Utrustningen ska vara CE-märkt, vilket intygar att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven.

Förpackningen och den medföljande dokumentationen skall också vara CE-märkta samt innehålla en försäkran om överensstämmelse där det anges att produkten genomgått förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Utrustningen ska vara märkt med typ-, serie- och tillverkningsnummer tillsammans med namnet på tillverkaren eller den som annars är ansvarig för att sätta produkten på marknaden. I samverkan med andra medlemsstater har en vägledning om krav på radio- och teleterminalutrustning som sätts på marknaden inom EU (R&TTE-direktivet) tagits fram som grafiskt ger en mer detaljerad beskrivning av vilka krav som ställs på produkten och den som sätter den på marknaden.