Avgiftens storlek

Avgiften som ska betalas beror på storleken av den avgiftsgrundande omsättningen.

Gränsnivåer för avgiftsgrundande omsättning

Avgifterna avgörs av storleken på den avgiftsgrundande omsättningen. De finns två gränsnivåer :

  • 5 miljoner kronor: avgift för anmälningspliktig verksamhet och  RTTE-avgift
  • 30 miljoner kronor: beredskapsavgift 

Avgifterna fastställs årligen i PTS avgiftsföreskrifter.

Vad innebär gränsnivån 5 miljoner kronor?

Aktörer med en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som understiger 5 miljoner kronor betalar en fast årlig avgift.

Aktörer som har en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som uppgår till eller överstiger 5 miljoner kronor betalar en rörlig andel av den avgiftsgrundande omsättningen i årlig avgift.

Vad innebär gränsvärdet 30 miljoner kronor?

Aktörer med en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som uppgår till eller överstiger 30 miljoner kronor ska utöver en avgift för anmälningspliktig verksamhet även betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift.

Aktörer med en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som understiger 30 miljoner kronor betalar inte beredskapsavgift.

Fakturering

Efter att PTS tagit emot uppgift om den avgiftsgrundande omsättningen beräknar myndigheten de avgifter som ska betalas. Fakturor skickas sedan normalt ut två gånger per år.

  • Under våren faktureras normalt årlig avgift för anmälningspliktig verksamhet och RTTE-avgift
  • Under hösten faktureras normalt beredskapsavgiften

Fakturorna ska betalas inom 30 dagar, netto.

Sammanställning av avgifter som gäller för anmälda aktörer

Avgift Omsättning  
< 5 mkr
Omsättning  
≥ 5 mkr
Omsättning  
≥ 30 mkr
Handläggningavgift   
(endast år 1)
1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr
Anmälningspliktig
verksamhet
1 000 kr 0,161 % 0,161 %
RTTE 100 kr 0,0070 % 0,0070 %
Beredskap 0 kr 0 kr 0,162 %

 

För fullständig information om PTS avgifter hänvisas till föreskrifterna.
Avgifterna fastställs årligen. Ovanstående avgifter gäller från och med den 1 januari 2017.