Föreläggande: TeliaSonera - 04-9993 - 15 december 2004

2004-12-15

PTS förelägger TeliaSonera att sänka de minutavgifter andra operatörer betalar för telefonsamtal som avslutas i TeliaSoneras mobilnät.