Förslag till beslut UMTS: ändring av tillståndsvillkor - 22 oktober 2004

2004-10-22

PTS förslag till beslut på Hi3G:s, Vodafones, Svenska UMTS-licens, Tele2:s och TeliaSoneras gemensamma ansökan om att ändra tillståndsvillkoren för 3G.

Hi3G Access i Sverige AB, Vodafone Sverige AB, Svenska UMTS-Licens AB, Tele2 Sverige AB och TeliaSonera Mobile Networks AB ansökte den 28 juni 2004 om ändrade tillståndsvillkor för sina UMTS-tillstånd.

Som ett resultat av ansökan publicerade PTS, den 22 oktober 2004, ett utkast till beslut om ändrade tillståndsvillkor i fråga om ändrad signalstyrka på pilotsignalen. Detta skall till och med den 19 november 2004 samrådas med marknadens aktörer.

Förslaget på förändrade villkor innebär bl.a. att kravet på signalstyrka på pilotsignalen sänks i områden mer än tre kilometer utanför tätortsgränser för orter med mer än 1000 invånare. Definitionen på tätort är hämtad ur SCB statistik per den 31 december 2000.

PTS tar för närvarande fram kartunderlag baserat på SCB:s rutstatistik där det kommer att framgå vilka rutor som omfattas av det högre respektive det lägre fältstyrkekravet. PTS kommer att publicera nämnda kartunderlag när det är färdigställt.