Tvistlösning: BT Nordic/Telia Sonera - 04-9958 - 6 september 2004

2004-09-06

Referat 04-9958. BT Nordics Limited UK filial ./. Telia Sonera Network Sales AB

Bakgrund

BT Nordics Limited UK filial, BT, ansökte om tvistlösning enl. 7 kap. 10 § EkomL i tvist om hyrda förbindelser i grossistledet.

Yrkanden m m

BT har bl.a. framställt yrkanden om att Telia Sonera Network Sales AB, TeliaSonera, till BT skall tillhandahålla hyrda förbindelser på grossistnivå, s.k. PPC (Partial Private Circuit) och därtill, såsom det får förstås, yrkat
- att detta tillhandahållande skall vara tekniskt neutralt,
- att det endast skall finnas en överlämningspunkt för alla teknologier,
- att tillhandahållandet skall ske icke diskriminerande villkor,
- att en virtuell pop skall möjliggöras mellan en eller flera av TeliaSoneras noder och BTs slutkunder,
- att TeliaSoneras priser för tillhandahållandet skall beräknas med hjälp av beräkningsmodellen LRIC,
- att ett test avseende klämeffekter mellan TeliaSoneras slutkundspriser för deras nedströmsprodukter och uppströms PPCn skall införas,
- att TeliaSonera skall redovisa relevanta intäkter och kostnader, som de faktiskt har haft vid tillhandahållandet av PPCs, på ett öppet sätt,
- att TeliaSonera skall tillhandahålla BT kostnadsfri och obehindrad migration från de tjänster BT för närvarande köper av Skanova till en teknisk neutral PPC och virtuella popar.

TeliaSonera har anfört att såvitt avser hyrda förbindelser på grossistnivå har PTS ännu inte, inom ramen för dess SMP-arbete, meddelat några skyldigheter för TeliaSonera. Under sådana omständigheter gäller PTS tidigare beslut om tillståndsvillkor för nätkapacitet, (HK 93-14289). Enligt dessa skall TeliaSonera tillhandahålla minimiutbud av hyrda förbindelser i överensstämmelse med bilaga II till ONP-direktivet för hyrda förbindelser (92/44/EEG). TeliaSonera efterlever de tillståndsvillkor PTS ålagt bolaget.

PTS bedömning Tvistlösningsförfarandet i 7 kap. 10 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, EkomL, gäller endast sådana frågor som härrör ur skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelse som meddelats med stöd av lagen, d.v.s enligt EkomL eller telelagen (1993:597) i den mån den gäller övergångsvis. Myndigheten har inledningsvis att utreda huruvida hyrda förbindelser i grossistledet är en sådan fråga som faller inom myndighetens behörighet enligt 7 kap. 10 § EkomL. I den delen kan följande anföras.

PTS har den 15 april 1994 meddelat tillstånd för Telia AB att inom allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla nätkapacitet. Tillståndet förenades med villkor. Meddelade villkor har tidsbegränsats och skulle kunna omprövas efter utgången av år 1999. Myndigheten har genom beslut av den 29 december 1999 (PTS ref. 99-18766) meddelat nya tillståndsvillkor för nätkapacitet enligt 15 § telelagen att gälla fr.o.m. den 1 januari 2000.

I 7 § punkten 1 lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, införandelagen, finns bestämmelser angående giltighet av tillståndsvillkor övergångsvis. Myndigheten har enligt 8 kap. 6 § EkomL den 6 juli 2004, (PTS dnr. 04-6946/23, b) beslutat om fastställande av särskilda skyldigheter för TeliaSonera, såsom utgörande ett företag med betydande inflytande, på den svenska marknaden för minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet. Denna marknad är en slutkundsmarknad enligt Europeiska gemenskapernas rekommendation av den 11 februari 2003 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation. TeliaSonera har i, det nyss nämnda, beslutet inte ålagts några skyldigheter på grossistnivå.

När det gäller hyrda förbindelser i grossistledet i övrigt arbetar PTS för närvarande med en marknadsanalys utifrån kommissionens, ovan nämnda, rekommendation (marknad nr. 13- terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet och marknad nr. 14- trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet). Några beslut i förhållande till dessa marknader har myndigheten således ännu inte meddelat. Marknadens aktörer kommer ges möjlighet att ge sina synpunkter inom ramen för denna marknadsanalys.

Av 19 § införandelagen framgår att om myndigheten inte meddelat beslut rörande skyldigheter som skall gälla övergångsvis före den 25 juli 2004 upphör skyldigheten i fråga. De ovan nämnda tillståndsvillkoren för nätkapacitet som PTS meddelat Telia AB har således upphört att gälla den 25 juli 2004.

Sammanfattningsvis omfattar den aktuella tvisten inte sådana frågor som härrör ur skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelse som meddelats med stöd av lagen, d.v.s. enligt EkomL eller telelagen i den mån den gäller övergångsvis. PTS saknar därför behörighet att, inom ramen för ett tvistlösningsförfarande, slita den mellan parterna uppkomna tvisten.

BTs begäran om tvistlösning skall följaktligen avvisas.

Beslutet fattades den 6 september 2004.