Tvistlösning: Telenor/Telia Sonera - 03-17389 - 24 juni 2004

2004-06-24

Referat tvistlösningsärende Telenor AB – Telia Sonera Sverige AB, dnr 03-17389, beslut den 24 juni 2004
Telenor AB (Telenor) ansökte hos PTS om tvistlösning i tvist med Telia Sonera Sverige AB (Telia Sonera) rörande villkor om kostnadsfördelning vid samutnytt-jande av förbindelser för samtrafik. Telenor ansåg att Telia Soneras villkor i refe-renserbjudandet om samtrafik inte var acceptabelt. Villkoret innebar kostnadsför-delning baserad på procentuell trafikmängd genom anslutningarna. Telenor ansåg att kostnaderna alltid skulle delas lika mellan parterna, dvs. 50 procent var, och yrkade att PTS fastställde ett sådant villkor. Telia Sonera yrkade avslag på Tele-nors yrkande.

Telenors ansåg att det var ett rimligt krav på tillträde att kostnaden delades lika och att detta var praxis på marknaden samt att konkurrensen på marknaden an-nars skulle hämmas.

Telia Sonera ansåg att det inte var rimligt att dela kostnaderna lika eftersom det skulle innebära att bolaget inte fick den kostnadsorienterade ersättning som bola-get hade rätt till och att det ankom på den operatör som ville samtrafikera Telia Soneras nät att leverera trafiken fram till nätet på egen bekostnad samt att samut-nyttjande av samtrafikförbindelser endast var ett av flera sätt för sammankoppling av näten.

PTS konstaterade i sitt beslut den 24 juni 2004 att det inte förelåg någon skyldig-het enligt telelagen (som var tillämplig lag i ärendet) för Telia Sonera att dela kost-naderna för anslutningarna till sitt nät. En sådan skyldighet föreskrevs inte heller enligt lagen om elektronisk kommunikation och var inte aktuell i det förslag till skyldighetsbeslut enligt den lagen som förelåg vid tidpunkten.

Telia Sonera var däremot skyldig att tillhandahålla tillträde till sitt nät vid rimlig begäran. Vid bedömningen om Telenors yrkande om likadelning av kostnaderna var en rimlig begäran om tillträde beaktade PTS Telia Soneras rätt till kostnadsori-enterad ersättning. PTS fann att Telenors yrkande inte var rimligt samt att Telia Soneras villkor om kostnadsfördelning i referenserbjudandet, baserat på trafik-mängd, var rimligt och skäligt. PTS avslog Telenors yrkande.