Tvistlösning: Telia Sonera/Colt - 04-3682 - 24 juni 2004

2004-06-24

Referat 04-3682. Telia Sonera ./. Colt
Bakgrund
Telia Sonera Networks Sales AB (TeliaSonera) ansökte om tvistlösning enl. 7 kap. 10 § EkomL i tvist om samtrafikvillkor med Colt Telecom AB (Colt). Tvisten gällde fastsällande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning och dröjsmålsränta.

Yrkanden m m
TeliaSonera har yrkat att PTS skall fastställa avtalsvillkor mellan parterna och att dessa skall ha de lydelser och gälla från den tid som TeliaSonera föreslagit och som framgår av begäran med förtydliganden. Colt har ansett att TeliaSoneras begäran skall avvisas och i vart fall ogillas.

PTS bedömning
I förevarande tvistlösningsärende har parterna haft ett samtrafikavtal, vilket upphört att gälla den 31 maj 2004. Det är ostridigt att detta avtal innefattade bestämmelser avseende kaskadavräkning.

Colt har i mars 2004 översänt en underskriven version av TeliaSoneras referenserbjudande, dock i vissa avseenden reviderad. Detta referenserbjudande har avsett perioden fr.o.m. den 1 juni 2004 och innefattar bestämmelser om ersättning genom kaskadavräkning. Colt har anfört att deras revideringar i referenserbjudandet avsett andra frågor än de som är föremål för denna tvistlösning och att avtal träffats i övriga delar. Vad Colt har anfört avseende vilka delar i referenserbjudandet som Colt reviderat har inte ifrågasatts av TeliaSonera. I likhet med Colt anser PTS att detta måste innebära att avtal har kommit till stånd såvitt avser de frågor som är föremål för myndighetens prövning i detta ärende.

Mot bakgrund av ovanstående och eftersom parterna har skriftliga samtrafikavtal som innehåller bestämmelser om kaskadavräkning dem emellan finner PTS att det inte föreligger någon tvist mellan parterna vare sig före eller efter den 1 juni 2004, i vart fall inte i nu aktuella frågor. Under sådana omständigheter skall TeliaSoneras yrkande om fastställande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning avslås.

Frågan om dröjsmålsränta för upplupna fordringar regleras i särskild lag. TeliaSoneras yrkande i denna del skall därför avvisas.

Beslutet fattades den 24 juni 2004.