Tvistlösning: Telia Sonera/First New Media - 04-3684 - 24 juni 2004

2004-06-24

Referat 04-3684. Telia Sonera ./. FNM
Bakgrund
Telia Sonera Networks Sales AB (TeliaSonera) ansökte om tvistlösning enl. 7 kap. 10 § EkomL i tvist om samtrafikvillkor med First New Media Scandinavia AB (FNM). Tvisten gällde fastsällande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning och dröjsmålsränta.

Yrkanden m m
TeliaSonera har yrkat att PTS skall fastställa avtalsvillkor mellan parterna och att dessa skall ha de lydelser och gälla från den tid som TeliaSonera föreslagit och som framgår av begäran med förtydliganden. FNM har ansett att TeliaSoneras begäran skall avvisas och i vart fall ogillas.

PTS bedömning
I förevarande tvistlösningsärende har parterna haft ett samtrafikavtal, vilket upphört att gälla den 31 december 2003. För tiden fr.o.m. den 1 januari 2004 är det ostridigt att parterna träffat ett samtrafikavtal, vilket innehåller bestämmelser avseende kaskadavräkning i enlighet med TeliaSoneras referenserbjudande.

Fråga har uppkommit om PTS skall fastställa att principen om kaskadavräkning skall gälla mellan parterna för förfluten tid och i så fall från vilket datum.

Såvitt avser kaskadavräkningsprincipens tillämpning anser PTS, i likhet med kammarrätten i dom av den 26 juni 2003 i mål nr 2319-03 och 2320-03, att denna princip är den som skall gälla för samtrafik förutsatt att direktavräkningsavtal inte existerar mellan originerande och terminerande operatörer. Av ovanstående dom framgår att transitering utgör samtrafik. Telia har transiterat överlämnad trafik från FNM varför parterna bedrivit samtrafik.

Det är möjligt för PTS att föreskriva villkor för samtrafik som ägt rum före beslutets meddelandedag och PTS kan besluta om avtalsvillkor i samma omfattning som parterna själva kunnat komma överens om.

I förevarande tvistlösningsärende har parterna haft ett samtrafikavtal fr.o.m. juli 2000 vilket ersatts med ett nytt samtrafikavtal fr.o.m. den 1 januari 2004. Det senare avtalet innehåller bestämmelser om kaskadavräkning. PTS utgångspunkt är att inte ingripa i befintliga avtal eller att besluta om villkor med retroaktiv verkan. I undantagsfall kan PTS emellertid reglera parternas befintliga samtrafikavtal och besluta om villkor med retroaktiv verkan, när myndigheten finner anledning därtill. Skälet till detta är att bestämmelserna i EkomL är av offentligrättslig karaktär och som sådana har de företräde framför civilrättsliga överenskommelser. Anledning för PTS att ingripa i befintliga avtal kan således finnas t.ex. vid konflikter mellan privaträttsliga och offentligrättsliga intressen. PTS har i förevarande fall funnit att avsaknaden av en kaskadavräkningsprincip kan få sådana konsekvenser att det skulle kunna finnas ett offentligrättsligt intresse av att komplettera parternas befintliga avtal med denna princip.

Fråga är då vilken dag tvisten har uppkommit. PTS uppfattning om utgångspunkt för när en tvist får anses ha uppkommit och därmed från vilken dag PTS har att reglera de tvistiga frågorna är dagen för begärans anhängiggörande. Eftersom tvistlösningsförfarandet är av civilprocessuell karaktär är det upp till sökanden att visa annan dag, än dagen för begärans ingivande, för den aktuella tvistens uppkomst.

TeliaSonera har yrkat att beslutet skall avse tidsperioden från december 2000 till den 1 januari 2004. TeliaSonera har dock inte visat att tvisten uppkommit vid ett tidigare datum än dagen för begärans anhängiggörande, d.v.s. den 8 mars 2004. Av handlingar i ärendet framgår att TeliaSonera översänt avtalsförslag till FNM med tillhörande missivbrev den 6 februari 2004. Av missivbrevet framgår bl.a. att TeliaSonera ansett de nu aktuella frågorna som tvistiga från och med den 19 februari 2004, förutsatt att av TeliaSonera bifogat avtalsutkast inte returnerades underskrivet.

Med detta ovan anförda skulle PTS kunna reglera de tvistiga frågorna fr.o.m. den 19 februari 2004. Det är dock ostridigt att parterna träffat ett samtrafikavtal som innehåller bestämmelser om kaskadavräkning redan fr.o.m. den 1 januari 2004. Det är därmed obehövligt för PTS att reglera saken för perioden fr.o.m den 19 februari 2004 eftersom parterna själva kommit överens och reglerat saken från ett tidigare datum. Under sådana omständigheter skall TeliaSoneras yrkande om fastställande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning avslås.

Frågan om dröjsmålsränta för upplupna fordringar regleras i särskild lag. TeliaSoneras yrkande i denna del skall därför avvisas.

Beslutet fattades den 24 juni 2004.