Tvistlösning: Telia Sonera/RSL COM - 04-3676 - 23 juni 2004

2004-06-23

Referat 04-3676. Telia Sonera ./. RSL
Bakgrund
Telia Sonera Networks Sales AB (TeliaSonera) ansökte om tvistlösning enl. 7 kap. 10 § EkomL i tvist om samtrafikvillkor med RSL COM Sweden AB (RSL). Tvisten gällde fastsällande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning och dröjsmålsränta.

Yrkanden m m
TeliaSonera har yrkat att PTS skall fastställa avtalsvillkor mellan parterna och att dessa skall ha de lydelser och gälla från den tid som TeliaSonera föreslagit och som framgår av begäran med förtydliganden. RSL har bestridit TeliaSoneras yrkanden och att PTS är behörigt att ta upp TeliaSoneras yrkanden till prövning.

PTS bedömning
Såvitt avser kaskadavräkningsprincipens tillämpning anser PTS, i likhet med kammarrätten i dom av den 26 juni 2003 i mål nr 2319-03 och 2320-03, att denna princip är den som skall gälla för samtrafik förutsatt att direktavräkningsavtal inte existerar mellan originerande och terminerande operatörer. Av ovanstående dom framgår att transitering utgör samtrafik. Telia har transiterat överlämnad trafik från RSL varför parterna bedrivit samtrafik.

PTS kan besluta om villkor för samtrafik som ägt rum före beslutets meddelandedag och har behörighet att föreskriva avtalsvillkor i samma omfattning som parterna själva kunnat komma överens om.

I förevarande tvistlösningsärende har parterna ett samtrafikavtal. PTS utgångspunkt är att inte ingripa i ett sådant avtal. I undantagsfall kan PTS emellertid reglera parternas befintliga samtrafikavtal, när myndigheten finner anledning därtill. Skälet till detta är att bestämmelserna i EkomL är av offentligrättslig karaktär och som sådana har de företräde framför civilrättsliga överenskommelser. Anledning för PTS att ingripa i befintliga avtal kan således finnas t.ex. vid konflikter mellan privaträttsliga och offentligrättsliga intressen. PTS har i förevarande fall funnit att konsekvenserna av en avsaknad av en kaskadavräkningsprincip medför att det finns ett offentligrättsligt intresse av att komplettera parternas befintliga avtal med denna princip.

PTS uppfattning om utgångspunkt för när en tvist får anses ha uppkommit och därmed från vilken dag PTS har att reglera de tvistiga frågorna är dagen för begärans anhängiggörande. Eftersom tvistlösningsförfarandet är av civilprocessuell karaktär är det upp till sökanden att i förekommande fall visa annan dag, än dagen för begärans ingivande, för den aktuella tvistens uppkomst.

TeliaSonera har yrkat att beslutet även skall avse förfluten tid. TeliaSonera har dock inte visat att det förelåg tvist i nu aktuella frågor för sådan period. Av handlingar i ärendet framgår att TeliaSonera översänt avtalsförslag till RSL med tillhörande missivbrev den 6 februari 2004 av vilket bl.a. framgår att TeliaSonera ansett de nu aktuella frågorna som tvistiga från och med den 19 februari 2004, förutsatt att av TeliaSonera bifogat avtalsutkast inte returnerades underskrivet. Med hänsyn till brevets utformning borde RSL ha insett att de nu aktuella frågorna skulle kunna komma att bli föremål för reglering från detta datum.

Mot bakgrund av ovanstående anser PTS att tvisten uppkommit den 19 februari 2004. PTS beslut skall således omfatta tid från och med den 19 februari 2004 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter till annat avtalas eller förordnas.

Frågan om dröjsmålsränta för upplupna fordringar regleras i särskild lag. TeliaSoneras yrkande i denna del skall därför avvisas.

Beslutet fattades den 23 juni 2004.