Tvistlösning: Telia Sonera/Telenor - 04-6796 - 23 augusti 2004

2004-08-23

Referat 04-6796. Telia Sonera Network Sales AB ./. Telenor AB
Bakgrund

Telia Sonera Networks Sales AB, TeliaSonera, ansökte om tvistlösning enl. 7 kap. 10 § EkomL i tvist om samtrafikvillkor med Telenor AB, Telenor. Tvisten gällde fastsällande av avtalsvillkor rörande termineringsersättning och dröjsmålsränta.

Yrkanden m m
TeliaSonera har yrkat att PTS skall fastställa avtalsvillkor mellan parterna och att dessa skall ha de lydelser och gälla från den tid som TeliaSonera föreslagit och som framgår av begäran med förtydliganden. Telenor har bestridit TeliaSoneras yrkanden och att PTS är behörigt att ta upp TeliaSoneras yrkanden till prövning.

PTS bedömning
Såvitt avser kaskadavräkningsprincipens tillämpning anser PTS, i likhet med kammarrätten i Stockholm dom av den 26 juni 2003 i mål nr 2319-03 och 2320-03, att denna princip är den som skall gälla för samtrafik förutsatt att direktavräkningsavtal inte existerar mellan originerande och terminerande operatörer. Av nyss nämnda dom framgår att transitering utgör samtrafik. TeliaSonera har transiterat överlämnad trafik från Telenor varför parterna bedrivit samtrafik.

I förevarande tvistlösningsärende har parterna flera samtrafikavtal, varav vissa upphört att gälla. Parterna har bl.a. en samtrafiköverenskommelse som gäller fr.o.m. den 1 september 2000. Att denna överenskommelse innehåller bestämmelser om kaskadavräkning, avseende sådan trafik som TeliaSonera transiterar åt Telenor för terminering i Tele 2 Sverige ABs mobila nät, är ostridigt. Eftersom parterna har reglerat nyss nämnt trafikfall, i enlighet med kaskadavräkningsprincipen, är det inte nödvändigt för myndigheten att i ett tvistlösningsbeslut reglera frågan. TeliaSonera har inte lyckats visa att de nu aktuella frågorna varit tvistiga mellan parterna före den 1 september 2000.

Myndighetens prövning omfattar vad som skall gälla när Telenor överlämnar trafik till TeliaSonera för transitering och terminering hos tredje operatör. Dock är sådan trafik som överlämnats från Telenor till TeliaSonera för transitering och terminering i Tele 2 Sverige ABs mobila nät undantagen PTS prövning i detta ärende.

Det är möjligt för PTS att föreskriva villkor för samtrafik som ägt rum före beslutets meddelandedag och myndigheten kan besluta om avtalsvillkor i samma omfattning som parterna själva kunnat komma överens om. PTS har, enligt gällande lagstiftning, att reglera tvisten mellan parterna. Fråga är då vilken dag tvisten har uppkommit. Myndighetens uppfattning om utgångspunkt för när en tvist får anses ha uppkommit och därmed från vilken dag PTS har att reglera de tvistiga frågorna är dagen för begärans anhängiggörande. Eftersom tvistlösningsförfarandet är av civilprocessuell karaktär är det upp till sökanden att i förekommande fall visa annan dag, än dagen för begärans ingivande, för den aktuella tvistens uppkomst.

TeliaSonera har yrkat att beslutet även skall avse förfluten tid. TeliaSonera har dock inte visat att det förelåg tvist i nu aktuella frågor för sådan period. Av handlingar i ärendet framgår att TeliaSonera översänt avtalsförslag till Telenor med tillhörande missivbrev den 6 februari 2004 av vilket bl.a. framgår att TeliaSonera ansett de nu aktuella frågorna som tvistiga från och med den 19 februari 2004, förutsatt att av TeliaSonera bifogat avtalsutkast inte returnerades underskrivet. Med hänsyn till brevets utformning borde Telenor ha insett att de nu aktuella frågorna skulle kunna komma att bli föremål för reglering från detta datum.

Mot bakgrund av ovanstående anser PTS att tvisten uppkommit den 19 februari 2004. PTS beslut skall således omfatta tid från och med den 19 februari 2004 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter till annat avtalas eller förordnas.

Frågan om dröjsmålsränta för upplupna fordringar regleras i särskild lag. TeliaSoneras yrkande i denna del skall därför avvisas.

Beslutet fattades den 23 augusti 2004.