Beslut - tvistlösning i fråga om ersättning för terminering i Songs fasta nät - dnr 04-15698 - 28 april 2005

2005-04-28

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan TeliaSonera och Song angående Songs rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i Songs fasta nät oavsett i vilket nät samtalet börjar. För perioden den 6 juli 2004 till och med den 31 december 2004 har PTS fastställt Songs rätt till genomsnittlig ersättning till högst följande:

  • Lokal - 4,90 öre/minut
  • Metro - 5,04 öre/minut 
  • Region - 6,28 öre/minut

För perioden från och med den 1 januari 2005 fram till och med dagen för detta beslut och för tiden därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas har PTS fastställt Songs rätt till genomsnittlig ersättning till högst följande:

  • Lokal - 4,70 öre/minut
  • Metro - 4,97 öre/minut
  • Region - 5,82 öre/minut 

PTS anser att myndigheten har att reglera frågorna med början fr.o.m. den 6 juli 2004 eftersom de bl.a. varit föremål för tvist och PTS medling sedan 2002.

Myndigheten har i beslut av den 6 juli 2004 förpliktat Song att bl.a. tillämpa rättvis och skälig prissättning när samtal avslutas i bolagets fasta nät (Skyldighetsbeslutet). Även om det beslutet är riktat mot moderbolaget i Song-koncernen anser PTS att beslutet får återverkningar och skall tillämpas av t.ex. dotterbolag (såsom Song) inom koncernen. Detta eftersom det är moderbolaget som har att tillse att Skyldighetsbeslutet uppfylls. Hur moderbolaget väljer att uppfylla beslutet inom koncernen är en annan fråga som inte inverkar på ansvaret att uppfylla ålagda skyldigheter.

Såsom Skyldighetsbeslutet av den 6 juli 2004 är utformat skall Song fr.o.m. den 6 juli 2004 tillämpa ett rättvist och skäligt pris vilket angivits vara ett pris maximalt i nivå med det TeliaSonera skall tillämpa. PTS har i underrättelser och föreläggande funnit att ett kostnadsorienterat pris för TeliaSonera uppgår till högst i genomsnitt de priser som nu fastställs att gälla även för Song. Nu fastställda prisnivåer överensstämmer alltså, med de nivåer som PTS anser att TeliaSonera har att tillämpa för respektive tidsperiod.

Ovan medför bl.a. att de nu fastställda prisnivåerna understiger de nivåer som TeliaSonera yrkat få fastställda. Men eftersom PTS inte är bundet av parternas yrkanden finns det inga processuella hinder mot att PTS, med tillämpning av det tvingande offentligrättsliga regelverket på området, fastställer en lägre ersättningsnivå för Song än vad TeliaSonera får anses ha medgett att utge.