Beslut - tvistlösning mellan Tele2 och Telia Sonera angående ersättning för samtrafik - dnr 04-3380 - 15 juni 2005

2005-06-15

Tvistlösningsbeslut i en tvist mellan Tele2 Sverige AB och TeliaSonera Network Sales AB angående ersättning för samtrafik. Det rör sig om vilka priser Tele2 har rätt att ta ut av TeliaSonera för samtal som termineras i Tele2:s mobila nät efter att ha vidareförmedlats genom TeliaSoneras fasta nät, s.k. kaskadtrafik. De fastställda priserna gäller två tidsperioder, fr.o.m. 3 mars 2004 t.o.m. 5 juli 2004 och 6 juli 2004 t.o.m. beslutsdagen och framåt. Även s.k. frisamtal i 020-nummerserien som origineras i Tele2:s mobila nät omfattas av beslutet. Tvisten är en fortsättning på den tvist som återförvisades till PTS av kammarrätten 2003 och som PTS avgjorde den 30 september 2004, men i det ärendet var inte frågan om frisamtal aktuell.