Beslut - tvistlösning terminering i Telia Soneras nät - dnr 04-10046 - 28 april 2005

2005-04-28

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Tele2 och TeliaSonera angående TeliaSoneras rätt till ersättning för terminering i bolagets fasta nät.

För perioden den 6 juli 2004 till och med den 31 december 2004 har PTS fastställt TeliaSoneras rätt till genomsnittlig ersättning till högst följande belopp:

  • Lokal - 4,90 öre/minut
  • Metro - 5,04 öre/minut
  • Region - 6,28 öre/minut

För perioden från och med den 1 januari 2005 fram till och med dagen för beslutet och för tiden därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas har PTS fastställt TeliaSoneras rätt till genomsnittlig ersättning till högst följande belopp.

  • Lokal - 4,70 öre/minut
  • Metro - 4,97öre/minut
  • Region - 5,82 öre/minut

PTS grundar sitt beslut på det s.k. Skyldighetsbeslutet av den 6 juli 2004 (PTS dnr 04-6947/23,d). Enligt Skyldighetsbeslutet är TeliaSonera skyldigt att, fr.o.m. den 6 juli 2004, för aktuell samtalsterminering tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC. Inom ramen för PTS tillsynsarbete har myndigheten därefter konstaterat att den prissättning som TeliaSonera skall tillämpa uppgår till vissa närmare angivna nivåer (PTS dnr 04-4599). Dessa nivåer överensstämmer med dem som PTS fastställt i förevarande tvistlösningsbeslut.

För perioden 040706-041231 är således TeliaSonera skyldigt att tillämpa de priser som framgår av PTS underrättelse av den 22 september 2004. För perioden 050101 t.o.m. beslutsdagen (och därefter tills vidare) skall TeliaSonera tillämpa de priser som framgår av PTS föreläggande till bolaget av den 28 april 2005. Det faktum att PTS under 2004 inte utfärdade något föreläggande gentemot TeliaSonera och de synpunkter som TeliaSonera framfört med anledning av underrättelsen av den 22 september 2004 förändrar inte myndighetens uppfattning att det är de i underrättelsen angivna priserna som skall gälla.