Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och TeliaSonera - dnr 05-9263 - 2 november 2005

2005-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan TeliaSonera och Tele2 angående parternas rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i respektive bolags mobila nät och oavsett i vilket nät samtalet börjar.

Enligt beslut av PTS den 6 juli 2004 är Tele2 och TeliaSonera skyldigt att fr.o.m. denna dag tillämpa kostnadsorienterad ersättning i enlighet med den s.k. LRIC-modellen och en av myndigheten framtagen prismetod.

Genom tillämpning av LRIC-modellen och prismetoden har PTS bestämt TeliaSoneras och Tele2s kostnadsorienterade pris till högst i genomsnitt 0,7254 kr per terminerad minut.

Prissättningen ovan gäller enligt PTS tvistlösningsbeslut, såvitt avser TeliaSoneras rätt till ersättning från Tele2, tidsperioden fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter tills annat avtalas eller förordnas. Såvitt avser Tele2s rätt till ersättning från TeliaSonera gäller nämnda prissättning tidsperioden fr.o.m. den 13 juli 2005 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter tills annat avtalas eller förordnas.