Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och TeliaSonera - dnr 05-9802 - 2 november 2005

2005-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan TeliaSonera och Telenor angående Telenors rätt till ersättning för terminering i bolagets mobila nät. PTS har fastställt Telenors ersättning till 0,7254 kr per minut. Ersättningen skall tillämpas fr.o.m. den 22 juli 2005 t.o.m. dagen för PTS beslut och för tid därefter tills annat beslutas eller förordnas.

PTS grundar sitt beslut på det s.k. Skyldighetsbeslutet för Telenor av den 6 juli 2004 (PTS dnr 04-7228/23,d) och den av PTS framtagna prismetoden för beräkning av kostnadsorienterad ersättning. Enligt Skyldighetsbeslutet får Telenors termineringsersättning maximalt vara i nivå med det pris som skall tillämpas av de operatörer som ålagts kostnadsorienterad ersättning. Detta pris uppgår numera till 0,7254 kr per minut och skall således tillämpas av Telenor gentemot TeliaSonera fr.o.m. den 22 juli 2005.