Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Tele2 - dnr 03-16777, 03-17296 - 16 februari 2005

2007-02-16

PTS har i dag fattat beslut i en tvist mellan TeliaSonera och Tele2 angående ersättning för terminering i Tele2:s mobila nät. !A??

PTS har fastställt Tele2:s rätt till ersättning till

  • 0,94 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. 2003-12-04 t.o.m. 2004-07-05 
  • 0,80 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. 2004-07-06 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter tills annat avtalas eller förordnas.

När det gäller tidsperioden före den 6 juli 2004 gäller att Tele2 har rätt till marknadsmässig ersättning. För beräkning av denna ersättning har PTS tillämpat en beräkningsmodell som myndigheten tagit fram. Enligt PTS beslut den 6 juli 2004 är Tele2 skyldigt att fr.o.m. denna dag tillämpa kostnadsorienterad ersättning i enlighet med den s.k. LRIC-modellen och en prismetod som PTS tagit fram. Genom tillämpning av LRIC-modellen och prismetoden har PTS bestämt Tele2:s kostnadsorienterade pris till 0,80 kr per minut.