Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Telenor - dnr 03-17298 - 16 februari 2005

2005-02-16

PTS har i dag fattat beslut en i tvist mellan TeliaSonera och Telenor angående Telenors rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i Telenors mobilnät oavsett i vilket nät samtalet börjar.

PTS har fastställt Telenors rätt till ersättning till högst

  • 0,97 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. den 26 november 2003 t.o.m. den 5 juli 2004 och
  • 0,80 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. den 6 juli 2004 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter.

När det gäller tidsperioden före den 6 juli 2004 gäller att Telenor har rätt till marknadsmässig ersättning. För beräkning av denna ersättning har PTS tillämpat en beräkningsmodell som myndigheten tagit fram. Enligt PTS beslut den 6 juli 2004 är Telenor skyldigt att fr.o.m. denna dag tillämpa rättvis och skälig prissättning för röstsamtal som avslutas i bolagets mobilnät. PTS har funnit att det genomsnittliga pris som Telenor har rätt att debitera TeliaSonera fr.o.m. den 6 juli 2004 uppgår till högst 0,80 kr per minut.