Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Vodafone - dnr 03-17297 - 16 februari 2005

2005-02-16

PTS har i dag fattat beslut i en tvist mellan TeliaSonera och Vodafone angående Vodafones rätt till ersättning för röstsamtal som avslutas i Vodafones mobilnät oavsett i vilket nät samtalet börjar.

PTS har fastställt Vodafones rätt till ersättning till högst

  • 0,97 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. den 1 oktober 2003 t.o.m. den 5 juli 2004 och
  • 0,80 kr per terminerad minut i genomsnitt för tidsperioden fr.o.m. den 6 juli 2004 t.o.m. dagen för beslut och för tid därefter.

När det gäller tidsperioden före den 6 juli 2004 gäller att Vodafone har rätt till marknadsmässig ersättning. För beräkning av denna ersättning har PTS tillämpat en beräkningsmodell som myndigheten tagit fram. Enligt PTS beslut den 6 juli 2004 är Vodafone skyldigt att från och med denna dag tillämpa kostnadsorienterad ersättning i enlighet med den s.k. LRIC-modellen och en prismetod som PTS har tagit fram. Genom tillämpning av LRIC-modellen och prismetoden har PTS bestämt Vodafones kostnadsorienterade pris till 0,80 kr per minut.