Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband och Telia Sonera angående prissättning av LLUB och samlokalisering - dnr 06-829 - 31 maj 2006

2006-05-31

PTS har idag meddelat beslut i tvist mellan B2 Bredband Holding AB(publ) jämte B2 Bredband AB (gemensamt Bredbandsbolaget) och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) angående de högsta priser TeliaSonera har rätt att ta ut av Bredbandsbolaget för hyra av kopparförbindelse och samlokalisering i TeliaSoneras fasta nät från och med den 26 januari 2006 fram till och med dagen för beslutet och för tid därefter till dess annat avtalats mellan parterna eller på annat sätt förordnas. PTS grundar sitt beslut på det s.k. skyldighetsbeslutet för TeliaSonera samt PTS LRIC-modell och prismetod. PTS har i underrättelse den 13 februari 2006 konstaterat att det finns skäl att misstänka att TeliaSoneras priser inte är i överrensstämmelse med skyldighetsbeslutet. PTS har emellertid med beaktande av uppgifter som TeliaSonera därefter kommit in med fastställt priser som i viss mån avviker från de som angivits i underrättelsen.