Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-418 - 10 maj 2006

2006-05-10

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Glocalnet AB och TeliaSonera Network Sales AB angående de högsta priser som TeliaSonera har rätt att ta ut av Glocalnet fr.o.m. den 22 december 2005 t.o.m. den dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS grundar sitt beslut på det s.k. skyldighetsbeslutet för TeliaSonera och underrättelse avseende TeliaSoneras priser samt uppgifter som TeliaSonera inkommit med i tillsynen avseende TeliaSoneras prissättning av GTA.