Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-419 - 10 maj 2006

2006-05-10

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Glocalnet AB och TeliaSonera Network Sales AB angående de högsta priser som TeliaSonera har rätt att ta ut av Glocalnet fr.o.m. den 8 december 2005 t.o.m. den 21 december 2005. Myndigheten har ansett att PTS har att reglera frågorna med början fr.o.m. den 8 december 2005 eftersom Glocalnet vid den tidpunkten tydliggjort bolagets uppfattning att TeliaSonera har och har haft att tillämpa lägre priser än vad TeliaSonera debiterat Glocalnet.

PTS grundar sitt beslut i sak på det s.k. skyldighetsbeslutet för TeliaSonera och underrättelse avseende TeliaSoneras priser samt uppgifter som TeliaSonera inkommit med i tillsynen avseende TeliaSoneras prissättning av GTA.