Beslut i tvistlösningsärende mellan Hi3G och VerizonBusiness MCI - dnr 05-12628 - 24 februari 2006

2006-02-24

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Hi3G Access AB och VerizonBusiness MCI Sweden AB angående Hi3G:s rätt till ersättning för terminering i bolagets mobila nät. PTS har i beslutet fastställt att Hi3G av VerizonBusiness högst får ta ut:

  • 1,095 kr per minut fr.o.m. den 1 mars 2003 t.o.m. den 31 augusti 2003,
  • 0,97 kr per minut fr.o.m. den 1 september 2003 t.o.m. den 5 juli 2004
  • 1,21 kr per minut fr.o.m. den 6 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2005,
  • 1,00 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

För tiden t.o.m. den 5 juli 2004 grundar PTS sitt beslut på 32 § telelagen och den beräkningsmodell för marknadsmässig ersättning som myndigheten tagit fram. För tiden fr.o.m. den 6 juli 2004 grundar PTS sitt beslut på det s.k. skyldighetsbeslutet för Hi3G meddelat samma dag (PTS dnr 04-7228/23,d) och en prisrekommendation avseende terminering i Hi3G:s mobila nät av den 24 november 2004. De av PTS fastställda priserna för tiden fr.o.m. den 6 juli 2004 överensstämmer med dem som anges i prisrekommendationen.