Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera i fråga om villkor för LLUB och samlokalisering - 06-325 - 31 maj 2006

2006-05-31

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Tele2 Sverige AB och TeliaSonera Network Sales AB angående de högsta priser som TeliaSonera har rätt att ta ut av Tele2 fr.o.m. den 1 januari 2006 t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS grundar sitt beslut på det s.k. skyldighetsbeslutet för TeliaSonera samt PTS LRIC-modell och prismetod. PTS har i underrättelse den 13 februari 2006 konstaterat att det finns skäl att misstänka att TeliaSoneras priser inte är i överrensstämmelse med skyldighetsbeslutet. PTS har emellertid med beaktande av uppgifter som TeliaSonera därefter kommit in med fastställt priser som i viss mån avviker från de som angivits i underrättelsen