Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera om villkor för samtrafik - dnr 06-324 - 10 maj 2006

2006-05-10

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan Tele2 Sverige AB och TeliaSonera Network Sales AB angående de högsta priser som TeliaSonera har rätt att ta ut av Tele2 fr.o.m. den 1 januari 2006 t.o.m. dagen för detta beslut och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS grundar sitt beslut på det s.k. skyldighetsbeslutet för TeliaSonera samt underrättelse avseende TeliaSoneras priser och den prismetod som utgör en del av skyldighetsbeslutet.

PTS har i underrättelse den 13 februari 2006 konstaterat att det finns skäl att misstänka att TeliaSoneras priser inte är i överrensstämmelse med skyldighetsbeslutet och med hänsyn till marknadsaktörernas behov angett de specifika priserna för tjänsterna i fråga. PTS har i förevarande tvistlösningsärende med tillämpning av steg 2 i myndighetens prismetod fastställt de specifika priser som TeliaSonera har rätt att ta ut av Tele2 för rubricerade tjänster.