Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående prissättning av TeliaSoneras informationstjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-5090 - 24 maj 2006

2006-05-24

PTS har meddelat beslut i tvist mellan Telenor AB (Telenor) och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) angående prissättningen av TeliaSoneras tjänst Telefonnummersök Express. PTS har fastställt att TeliaSonera för perioden från och med den 13 december 2004 fram till och med den 30 juni 2005 äger rätt att av Telenor ta ut en kostnadsorienterad avgift om högst 0,45 kr per förfrågan via Telefonnummersök Express. Myndigheten har även fastställt att TeliaSonera för perioden från och med den 1 juli 2005 fram till och med den 7 november 2005 äger rätt att av Telenor ta ut en kostnadsorienterad avgift om högst 0,56 kr per förfrågan via Telefonnummersök Express.

PTS gör bedömningen att Telefonnummersök Express är ett informationssystem som krävs för att tillgodose syftet med tillträde till bl.a. konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer och att begäran om tillhandahållande av tjänsten utgör en sådan rimlig begäran om tillträde till informationssystem som TeliaSonera enligt skyldighetsbeslutet för TeliaSonera har att tillgodose. Kostnaderna för informationssystemet Telefonnummersök Express ingår inte i den av PTS framtagna hybridmodellen som bygger på den s.k. LRIC-metoden, varför TeliaSonera äger rätt att ta ut en särskild, kostnadsorienterad, avgift för Telefonnummersök Express.