Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Bredbandsbolaget om tillträde till telestationer - dnr 06-2844 - 15 juni 2006

2006-06-15

Post- och telestyrelsen, PTS, har meddelat beslut i ett tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Bredbandsbolaget. Ärendet avser bl.a. Bredbandsbolagets rätt att få tillträde till telestationer för att kunna tillhandahålla bredbands- och taltjänster s.k. LLUB (Local Loop UnBundling) – både generellt samt även för viss specifik telestation – samt TeliaSoneras rätt till ersättning för sådant tillträde och anpassningsåtgärder. Enligt beslut av PTS den 24 november 2004 (Skyldighetsbeslutet) är TeliaSonera skyldigt att fr.o.m. denna dag på rimlig begäran ge andra operatörer sådant tillträde.

Genom tillämpning av Skyldighetsbeslutet har myndigheten beslutat bl.a. följande.

  • Ombyggnad av befintliga telestationer för att frigöra utrymme, installation av ny utrustning i befintliga telestationer, omflyttning av befintlig utrustning i befintliga telestationer och nedmontering och borttagande av inaktiverad utrustning i befintliga telestationer för att frigöra utrymme för begärt tillträde och samlokalisering utgör typiskt sett sådana anpassningsåtgärder som omfattas av Skyldighetsbeslutet.
  • TeliaSonera är berättigat till särskild ersättning för anpassningsåtgärder för relevanta kostnader enligt principer som så långt som möjligt motsvarar de som tillämpas enligt LRIC-metoden. Kostnaderna för anpassningsåtgärderna skall fördelas mellan operatörerna (och i förekommande fall TeliaSonera) som drar nytta av att anpassningen utförs.
  • TeliaSonera skall dessutom redovisa allt relevant underlag, i form av utredningar över nödvändiga stationsanpassningar, kostnadsberäkningar och fakturor (exempelvis fakturor från underleverantörer, entreprenörer) på en så detaljerad nivå att det klart går att bedöma om kostnaderna är skäliga och avser nödvändiga anpassningsåtgärder.
  • Om TeliaSonera inte kan vidta anpassningsåtgärder skall TeliaSonera visa att samtliga rimliga möjligheter att tillgodose en begäran, i det enskilda fallet, är uttömda.
  • TeliaSonera skall samråda med intresserade operatörer i samband med att utredning av viss omfattning erbjuds för att frigöra kapacitet frigörs i befintliga telestationer. TeliaSonera har rätt till ersättning för relevanta administrativa kostnader som kan uppstå i samband med detta samrådsförfarande. Ersättningen skall, så långt som möjligt, överensstämma med principer som tillämpas enligt LRIC-metoden.

PTS beslut gäller omedelbart.

För vidare information:
Tord Pettersson, enhetschef tvistlösning, 0703-15 58 30