Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Hi3G om mobil terminering - 06-11552 - 2 november 2006

2006-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan å ena sidan Hi3G Access AB och å andra sidan TeliaSonera Network Sales AB och TeliaSonera Mobile Networks AB angående bolagens rätt till ersättning för mobil terminering.

PTS har i beslutet fastställt att Hi3G av TeliaSonera högst får ta ut 0,7732 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. dagen för beslutet och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas. PTS grundar sitt beslut om ersättningsnivån på det s.k. skyldighetsbeslutet för Hi3G samt på det föreläggande som myndigheten utfärdat med stöd av detta skyldighetsbeslut.

När det gäller vilken ersättning TeliaSonera får ta ut av Hi3G har PTS inte fastställt något pris. Skälet till detta är att TeliaSonera efter länsrättens dom den 20 oktober 2006 saknar reglering på marknaden för mobil teminering. PTS har därför inte kunnat ta ställning till Hi3G:s yrkanden utan istället avvisat dessa.