Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Tele 2 vad gäller mobil terminering - 06-11551 - 2 november 2006

2006-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan å ena sidan TeliaSonera Network Sales AB och TeliaSonera Mobile Networks AB och å andra sidan Tele2 Sverige AB angående bolagens rätt till ersättning för mobil terminering.

PTS har i beslutet fastställt att Tele2 av TeliaSonera högst får ta ut 0,6394 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. dagen för beslutet och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas. PTS grundar sitt beslut om ersättningsnivån på det s.k. skyldighetsbeslutet för Tele2 samt på det föreläggande som myndigheten utfärdat med stöd av detta skyldighetsbeslut.

När det gäller vilken ersättning TeliaSonera får ta ut av Tele2 har PTS inte fastställt något pris. Skälet till detta är att TeliaSonera efter länsrättens dom den 20 oktober 2006 saknar reglering på marknaden för mobil teminering. PTS har därför inte kunnat ta ställning till Tele2s yrkanden utan istället avvisat dessa.