Beslut i tvistlösningsärende mellan Teracom och Telia Sonera angående Telia Soneras tjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-1953 - 31 maj 2006

2006-05-31

PTS har den 31 maj 2006 meddelat beslut i tvist mellan Teracom och TeliaSonera angående prissättningen av TeliaSoneras tjänst Telefonnummersök Express.

PTS har fastställt att TeliaSonera har rätt att av Teracom ta ut en kostnadsorienterad rörlig avgift om högst 0,56 kr per förfrågan via Telefonnummersök Express. Avgiften skall i förhållande till Teracom tillämpas fr.o.m. den 30 september 2005 t.o.m. dagen för PTS beslut och för tiden därefter tills annat avtalats mellan parterna eller på annat sätt förordnas.

PTS gör bedömningen att den information och funktionalitet som i dagsläget tillhandahålls genom Telefonnummersök Express krävs för att tillgodose syftet med tillträdet till konventionella abonnentledningar av metall och att begäran om tillhandahållande av tjänsten utgör en sådan rimlig begäran om tillträde till informationssystem som TeliaSonera enligt Skyldighetsbeslutet för TeliaSonera av den 24 november 2004 (PTS dnr 04-6948/23, b) har att tillgodose. TeliaSoneras tillhandahållande av information om tillträde genom tjänsten Telefonnummersök Express omfattas följaktligen av bolagets skyldigheter enligt Skyldighetsbeslutet. Kostnaderna för informationssystemet Telefonnummersök Express ingår inte i den av PTS framtagna hybridmodellen som bygger på den s.k. LRIC-metoden, varför TeliaSonera äger rätt att ta ut en särskild, kostnadsorienterad, avgift för Telefonnummersök Express.