Beslut i tvistlösningsärenden mellan Telia Sonera och Telenor om mobil terminering - 06-11550 - 2 november 2006

2006-11-02

PTS har i dag meddelat beslut i tvist mellan å ena sidan TeliaSonera Network Sales AB och TeliaSonera Mobile Networks AB och å andra sidan Telenor Sverige AB angående Telenors rätt till ersättning för mobil terminering.

PTS har i beslutet fastställt att Telenor av TeliaSonera högst får ta ut 0,6394 kr per minut fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. dagen för beslutet och för tid därefter till dess annat avtalas mellan parterna eller på annat sätt förordnas. PTS grundar sitt beslut om ersättningsnivån på det s.k. skyldighetsbeslutet för Telenor samt på det föreläggande som myndigheten utfärdat med stöd av detta skyldighetsbeslut.