Beslut angående Hi3G:s begäran om ändrade villkor för samtrafik - 07-5630-23 - 18 juni 2007

2007-06-18

Hi3G inkom den 20 april med en begäran om ändring av de villkor för samtrafik som framgår av PTS beslut 04-7287/23 b. PTS bedömer att ändamålet med de beslutade skyldigheterna alltjämt kvarstår och att det därför inte finns skäl för en förtida ompröving av tidigare beslutade skyldigheter varför PTS avslår Hi3G:s begäran.

PTS arbetar för närvarande med en översyn av de aktuella marknaderna som kommer att leda till nya skyldighetsbeslut mot samtliga mobiloperatörer. Således gäller tidigare fattat beslut gentemot Hi3G fram till att pågående översyn är avslutad.