Föreläggande till Telia Sonera om utbud bitström - 07-1697 - 30 november 2007

2007-12-03

Post- och telestyrelsen (PTS) finner att TeliaSonera AB (TeliaSonera) handlar i strid med PTS beslut av den 24 november i ärende dnr 04-6948, b (Skyldighets-beslutet) avseende TeliaSoneras skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran från annan operatör om bitströmstillträde, samt att tillämpa icke-diskriminerande villkor.

För att TeliaSonera skall efterleva punkterna 1. och 3. i Skyldighetsbeslutet förelägger Post- och telestyrelsen (PTS) bolaget att, vid vite av trettiosex miljoner (36 000 000) kr, senast fr.o.m den 18 januari 2008 tillhandahålla en eller flera bitströmsprodukter med sådana egenskaper att externa grossistkunder kan tillhandahålla slutkundstjänster som till sin utformning motsvarar Telia Bredband FiberLan, Telia Digital-TV, Telia ProLane, Telia ProLane Light, TeliaSonera DataNet och Telia Ethernet WAN, numera Telia WAN. Bitströmsprodukten eller – produkterna ska tillhandahållas på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.

PTS finner vidare att TeliaSonera, för att efterleva punkt 5. i Skyldighetsbeslutet, i sitt referenserbjudande skall specificera och offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållandet av bitströmsprodukter enligt ovan.
Föreläggandet gäller omedelbart.